Onlad karga

Kasin Ibabawal na Saray Tasi nen Jehova Iray Arum ya Pelikula, Libro, o Kansion?

Kasin Ibabawal na Saray Tasi nen Jehova Iray Arum ya Pelikula, Libro, o Kansion?

Andi. Say organisasyon mi et agmanre-review na pelikula, libro, o kansion pian nanengneng mi no antoy ibawal mid saray membro mi. Akin ey?

● Ibabaga na Biblia ya balang sakey et ipasal toy ‘pakayari ton mantalos’ pian nibiig to so maong tan mauges.—Hebreos 5:14.

● Angiter so Kasulatan na saray prinsipyo a nayarin ikonsidera na sakey ya Kristiano no manpipili na panagligliwaan. * Diad amin ya aspekto na bilay, ‘seseguroen min naynay no antoy makapaliket ed Katawan.’—Efeso 5:10.

● Ibabaga na Biblia ya walay autoridad na saray ulo na pamilya, kanian sarag dan ibawal so arum ya panagligliwaan ed saray walad pudir da. (1 Corinto 11:3; Efeso 6:1-4) Balet no dia lad paway na pamilya, anggapo so naikdan na autoridad ya mangibawal ed kongregasyon na pelikula, kansion, o artista.—Galacia 6:5.

^ par. 4 Singa bilang, aglabay na Biblia so antokaman ya mangisusugsog na espiritismo, seksual ya imoralidad, o inka-bayolenti.—Deuteronomio 18:10-13; Efeso 5:3; Colosas 3:8.