Onlad karga

Kasin Ibabawal na Saray Tasi nen Jehova Iray Arum ya Pelikula, Libro, o Kansion?

Kasin Ibabawal na Saray Tasi nen Jehova Iray Arum ya Pelikula, Libro, o Kansion?

Andi. Say organisasyon mi et agmanre-review na pelikula, libro, o kansion pian nanengneng mi no antoy ibawal mid saray membro mi. Akin ey?

Ibabaga na Biblia ya balang sakey et ipasal toy ‘pakayari ton mantalos’ pian nibiig to so maong tan mauges.​—Hebreos 5:14.

Angiter so Kasulatan na saray prinsipyo a nayarin ikonsidera na sakey ya Kristiano no manpipili na panagligliwaan. * Diad amin ya aspekto na bilay, ‘seseguroen min naynay no antoy makapaliket ed Katawan.’​—Efeso 5:10.

Ibabaga na Biblia ya walay autoridad na saray ulo na pamilya, kanian sarag dan ibawal so arum ya panagligliwaan ed saray walad pudir da. (1 Corinto 11:3; Efeso 6:1-4) Balet no dia lad paway na pamilya, anggapo so naikdan na autoridad ya mangibawal ed kongregasyon na pelikula, kansion, o artista.​—Galacia 6:5.

^ par. 4 Singa bilang, aglabay na Biblia so antokaman ya mangisusugsog na espiritismo, seksual ya imoralidad, o inka-bayolenti.—Deuteronomio 18:10-13; Efeso 5:3; Colosas 3:8.