Onlad karga

Akin et Manpupulong ed Kaabungan Iray Tasi nen Jehova?

Akin et Manpupulong ed Kaabungan Iray Tasi nen Jehova?

 Ingganggan nen Jesus iray papatumbok to ya ‘ibangat da ray totoo ed amin a nasyones pian magmaliw iran disipulo’ to. (Mateo 28:19, 20) Nen imbaki nen Jesus iray papatumbok to, imbaga ton onla rad kaabungan na saray totoo. (Mateo 10:7, 11-13) Kayari impatey to, intuloy na saray inmunan siglon Kristiano so pangibabangat day mensahe “diad arap na karaklan tan diad kabkaabungan.” (Gawa 5:42; 20:20) Aaligen mi ehemplo ra tan anengneng mi ya say pampulong ed kaabungan et epektibo pian nakatongtong iray totoo.