Onlad karga

Akin et Agseselebraan na Saray Tasi nen Jehova Iray Arum ya Holiday?

Akin et Agseselebraan na Saray Tasi nen Jehova Iray Arum ya Holiday?

 Panon ya amta na saray Tasi nen Jehova no kasin say sakey ya holiday et agmakapaliket ed Dios?

 Antis ya mandesisyon iray Tasi nen Jehova ya selebraan so sakey ya holiday, kokonsultaen da ni so Biblia. Wala ray holiday tan selebrasyon ya malinew ya kontra ed saray prinsipyo na Biblia. No ontan so situasyon, ag-iratan seselebraan na saray Tasi nen Jehova. Nipaakar ed arum ya holiday, kada Tasi so mandesisyon ya bukor, ya pansagpotan ton “napansiansiay malinis a konsiensia ed arapan na Dios tan totoo.”​—Gawa 24:16.

 Saray tepet ya walad leksab et nayarin itepet na saray Tasi nen Jehova ed sarili da sano mandedesisyon ira no kasin selebraan da so sakey ya holiday. a

 •   Kasin sayan holiday et base ed bangat ya kontra ed Biblia?

   Prinsipyo na Biblia: “‘Paway kayo ed sikara, tan isian yoy inkasikayo,’ kuan nen Jehova, ‘tan agyo la didiwiten so marutak a bengatla.’”​—2 Corinto 6:15-17.

   Pian talagan nibiig na saray Tasi nen Jehova so sarili da ed saray bangat ya marutak, odino kontra ed ibabangat na Biblia, agda seselebraan iray holiday ya akabase ed saraya:

   Saray holiday ya akabase ed panisia odino panagdayew ed arum ya dirios. Imbaga nen Jesus: “Si Jehova a Dios mo so nepeg mon dayewen, tan sikato labat so nepeg mon panlingkoran.” (Mateo 4:10) Pian natumbok itan na saray Tasi nen Jehova, ag-ira manseselebra na Krismas, Easter odino Piesta na Inkioli, tan May Day, lapud akabase iratan ed panagdayew ed dirios aliwan diad si Jehova. Agda met seselebraan irayan holiday:

  •  Kwanzaa. Say ngaran ya Kwanzaa et “nanlapud salitan Swahili ya matunda ya kwanza, ya say labay ton ibaga et ‘saray unonan bunga’ tan ipapanengneng na [satan] ya akabase so holiday ed saray unonan selebrasyon na panag-ani ya agawa ed history na Africa.” (Encyclopedia of Black Studies) Ipapasen na arum ya aliwan relihyoson selebrasyon so Kwanzaa, balet inkompara itan na Encyclopedia of African Religion ed sakey ya piesta ed Africa. Diad satan ya piesta, saray unonan bunga “et iyapay ed dirios tan ed saray inmuunan atateng bilang pisasalamat ed sikara.” Inkuan to ni: “Say onian paraan na pisasalamat tan panamabli ed bilay ya nanlapu ed saray inmuunan atateng et nanengneng ed African American holiday ya Kwanzaa.”

   Kwanzaa

  •  Mid-Autumn Festival. Saya et “piesta bilang panamagalang ed diosa na bulan.” (Holidays, Festivals, and Celebrations of the World Dictionary) Kaibad saya so ritual ya “saray bibii et ondadakmomo . . . ed arap na diosa.”​—Religions of the World​—A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices.

  •  Nauruz (Nowruz). “Sayan piesta et nanlapu ed relihyon ya Zoroastrianismo, tan sakey iya ed saray masanton agew ed karaanan ya kalendaryo na saray Zoroastriano. . . . Say Espiritu na Ogto, ya kabkabat bilang [Rapithwin], et papanisiaan ya imbantak na Espiritu na Betel diad kaaralman legan na panaon na ambetel. Say inkipawil to et seselebraan ed ogto, diad agew na Nowruz, unong ed tradisyon na saray Zoroastriano.”​—United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.

  •  Shab-e Yalda. Base ed libron Sufism in the Secret History of Persia, sayan selebrasyon ya winter solstice et “mikonektaan ed pandayew ed si Mithra,” say dios na liwawa. Papanisiaan met ya sayan selebrasyon et nayarin mikonektaan ed panagdayew ed saray dios na agew na saray Romano tan Griego. b

  •  Thanksgiving. Singa met ed Kwanzaa, sayan holiday et nanlapu ed inmuunan selebrasyon na panag-ani ya mamapagalang ed saray nanduruman dirios. Diad inlabas na panaon, “sarayan tradisyon nensaman et impila la ed saray relihyon na Kristiano.”​—A Great and Godly Adventure​—The Pilgrims and the Myth of the First Thanksgiving.

   Saray holiday ya akabase ed saray pamahiin odino panisia ed suerte. Ibabaga na Biblia ya saramay “mangipaparaan na lamisaan parad dios na Suerte” et “[sikara may] mangibebeneg ed si Jehova.” (Isaias 65:11) Kanian, agseselebraan na saray Tasi nen Jehova irayan holiday:

  •  Ivan Kupala. “Papanisiaan na arum ya legan na [Ivan Kupala], mangipapaway so kalikasan na pakapanyari. Tan no masebeg tan masuerte ka, nawalaan ka na ontan ya pakapanyari,” so imbaga na libron The A to Z of Belarus. Nensaman, say Ivan Kupala et sakey ya paganon holiday pian selebraan so summer solstice. Balet unong ed Encyclopedia of Contemporary Russian Culture, “impila iya ed selebrasyon na Simbaan [say “agew na santo” ya si Juan Bautista] kayarin inawat na saray pagano so Kristianismo.”

  •  Lunar New Year (Chinese New Year odino Korean New Year). “Legan na selebrasyon, anggapo lay arum ya sankanonot na saray pamilya, sankakaaro, tan sankakanayon, noagta say pakawalaan da na suerte, napagalangan da so arum ya dirios tan espiritu, tan nawalaan ira na marakep ya bilay diad ontumbok a taon.” (Mooncakes and Hungry Ghosts​—Festivals of China) Ontan met so gagawaen legan na Korean New Year, “nanengneng ditan so panagdayew ed inmuunan atateng, saray ritual pian palayasen iray demonyo tan seseguroen dan masuerte so Balon Taon, nanengneng met ditan iray panaghula no anto ray nailaloan ya nagawa legan na Balon Taon.”​—Encyclopedia of New Year’s Holidays Worldwide.

   Chinese New Year

   Saray holiday ya akabase ed panisia ya walay ag-ompatey ya kamarerwa. Malinew ya ibabaga na Biblia ya say kamarerwa et ompatey. (Ezequiel 18:4) Kanian agseselebraan na saray Tasi nen Jehova iray holiday ya mangibabangat ya walay ag-ompatey ya kamarerwa, singa sarayay walad leksab:

  •  All Souls’ Day (Piestay Inatey). Saya so agew ya “pannodnonot ed saray inaatey,” unong ed New Catholic Encyclopedia. “Legan na interon panaon na Middle Ages, kabkabat iyan pananisia ya saray kamarerwa ya walad purgatoryo et nayarin manpanengneng ed sayan agew bilang anyani, mangkukulam, patang, tan arum ni, diad saray nanggaway aliwa ed sikara nen mabilay ni ra.”

  •  Qingming Festival (Ch’ing Ming) tan Hungry Ghost Festival. Sarayan duaran piesta et gagawaen pian pagalangan iray inmuunan atateng. Legan na Ch’ing Ming, so inkuan na libron Celebrating Life Customs Around the World​—From Baby Showers to Funerals, “saray naakan, iinumen, tan papel ya kuarta et popoolan pian naseguron saray inaatey et agnaerasan odino agnapaet tan pian walay kuarta ra.” Ibabaga met na libro ya “legan na Hungry Ghost Month, nagkalalo la no labi ya full moon, [papanisiaan na saray manseselebra ed saya ya] mas makapankonektaan iray inatey tan saray mabilay nen say diad arum ya labi, kanian importante ya pareenen iray inatey tan pagalangan iray inmuunan atateng.”

  •  Chuseok. Unong ed The Korean Tradition of Religion, Society, and Ethics, kaiba ed sayan piesta so “pangiyapay na naakan tan alak ed saray kamarerwa na inatey.” Susuportaan na sayan panangiyapay so “pananisia ya siansian tuloytuloy ya manbibilay so kamarerwa kayari ipatey.”

   Saray holiday ya mikonektaan ed okulto. Ibabaga na Biblia ya siopaman ya “manparles, manmahiko, mananap na saray tanda, sakey a managsalamangka, siopaman a kontrolen toy arum ed panamegley na mahiko, onkonsulta ed espiritista odino managparles, odino siopaman ya ontupleg ed inatey . . . et makapadimla ed si Jehova.” (Deuteronomio 18:10-12) Pian napaliisan so amin ya klase na okultismo​—kaiba lay astrolohiya (sakey ya klase na panagparles)—​saray Tasi nen Jehova et agmanseselebra na Halloween odino sarayan holiday:

  •  Sinhala tan Tamil New Year. “Kaiba ed saray ritual ya tradisyon so panggawa na saray bengatla ed espisipikon panaon ya unong ed saray astrologo et mangiter na suerte.”​—Encyclopedia of Sri Lanka.

  •  Songkran. Say ngaran na sayan piesta ed Asia “et inala ed salitan Sanskrit . . . ya mankabaliksan na ‘ikiwas’ odino ‘panguman,’ tan seselebraan [iya] legan ya manguuman so puesto na agew paonla ed zodiac constellation na Aries.”​—Food, Feasts, and Faith​—An Encyclopedia of Food Culture in World Religions.

   Saray kostumbre ya kaiba ed Mosaikon Ganggan, ya anampot la panamegley na dondon bagat nen Jesus. Ibabaga na Biblia: “Si Kristo so anggaan na Ganggan.” (Roma 10:4) Siansian nagugunggonaan iray Kristiano ed saray prinsipyo ya inter ed saray Israelita nensaman. Balet, agda seselebraan iray piesta na satan, nagkalalo la ed saray piesta nipaakar ed isabi na Mesias; manisia iray Kristiano natan ya sinmabi lay Mesias. “Saratan a bengatla et anino na saray bengatlan onsabi,” so ibabaga na Biblia, “balet say tudtua et say Kristo.” (Colosas 2:17) Lapud asumpal la so gagala na sarayan piesta tan nilaokan iraya na totoo na agmakasulatan iran seremonya, ag-iraya seselebraan na saray Tasi nen Jehova. Nia so pigaran alimbawa:

  •  Hanukkah. Sayan piesta et mangipapanonot ed impangidedika lamet na saray Judio ed templo diad Jerusalem. Balet, ibabaga na Biblia ya si Jesus et nagmaliw ya Atagey ya Saserdote na “mas baleg tan mas perpekton tabernakulo [odino, templo] ya agginawa na too, salanti, agkabiangan na saray pinalsa diad dalin.” (Hebreo 9:11) Parad saray Kristiano, sinalatan la na espiritual ya templo so literal ya templo ed Jerusalem.

  •  Rosh Hashanah. Aya so unonan agew na taon na saray Judio. Nensaman, kaiba ed sayan piesta so pangibagat na espisyal iran bagat ed Dios. (Numeros 29:1-6) Balet, si Jesus, bilang say Mesias, ‘pinatunda’ to la so “panangibagat tan panangiyapay,” kanian anggapo lay kana na saratan ed pakanengneng na Dios.​—Daniel 9:26, 27.

 •   Kasin susuportaan na sayan holiday so interfaith?

   Prinsipyo na Biblia: “Antoy piparaan na sakey a mananisia ed sakey ya agmananisia? Tan antoy pipaknaan na templo na Dios ed saray idolo?”​—2 Corinto 6:15-17.

   Pansasagpotan na saray Tasi nen Jehova ya manbilay ya mareen kaiba iray kapara dan too tan rerespetoen da so karapatan na arum ya manpili no antoy panisiaan da, balet papaliisan da iray selebrasyon ya onsusuporta ed interfaith diad sarayan paraan:

   Saray selebrasyon ya walay koneksion tod sakey ya religious figure odino saray selebrasyon ya say gagala to et pian pankasakeyen so nanduruman panagdayew na saray totoon nanduruma so papanisiaan da. Nen inyakar na Dios iray totoo to nensaman ed sakey ya dalin ya ditan et duma so relihyon na saray totoo, oniay imbaga tod sikara: “Agka misisipanan ed sikara odino ed saray dirios da. . . . No panlingkoran mo so dirios da, seguradon magmaliw iyan patit ed sika.” (Exodo 23:32, 33) Kanian saray Tasi nen Jehova et agmanseselebra ed saray holiday ya singa ed saraya:

  •  Loy Krathong. Diad sayan piesta na saray Thai, “saray totoo et manggagawa na yaong ya gawa ed saray bulong, ikdan day kandila odino stick na insenso, tan ipaiyanor da itan ed danum. Papanisiaan dan iyanor na saratan paarawi so malas. Sayan piesta et mangipapanonot ed masanton bakat na sali nen Buddha.”​—Encyclopedia of Buddhism.

  •  National Repentance Day. Saray mibibiang ed sayan piesta et “kombinsido ed saray manunan bangat na Kristianismo,” unong ya inkuan na sakey ya opisyal na gobierno ya abitla ed The National, sakey a diaryo ed Papua New Guinea. Imbaga to ya say panselebra ed sayan piesta et “makatulong pian niwala so prinsipyo na Kristianismo ed bansa ra.”

  •  Vesak. “Saya so sankasantosan ya agew parad amin ya Budista, iseselebra da so inkiyanak nen Buddha, impakaamta to na pakaliwawa, impatey to, tan nen asabi toy Nirvana.”​—Holidays, Festivals, and Celebrations of the World Dictionary.

   Vesak

   Saray selebrasyon ya nanlapu ed relihyoso iran tradisyon ya ag-ibabangat na Biblia. Imbaga nen Jesus ed saray lider na relihyon: “Ginawa yon andi-kakanaan so salita na Dios lapud tradisyon yo.” Imbaga to met ya anggapoy kakanaan na panagdayew da lapud say ‘ibabangat dan doktrina et ganggan na totoo.’ (Mateo 15:6, 9) Lapud ipapapuso na saray Tasi nen Jehova irayan pasakbay nen Jesus, agda seselebraan iray selebrasyon na dakel ya relihyon.

  •  Epiphany (Three Kings’ Day, Timkat, odino Los Reyes Magos). Nonodnonoten na saray manseselebra ed saya so impanbisita na saray astrologo ed si Jesus odino say impakabautismo to. Diad sayan piesta, “nagmaliw ya kabiangan ed Kristianismo iray piesta na pagano ed panaon na spring, ya mamapagalang ed saray dirios na ilog odino unaagus ya danum.” (The Christmas Encyclopedia) Say sakey nin miparad satan a piesta ya Timkat, et “akabase ed tradisyon.”​—Encyclopedia of Society and Culture in the Ancient World.

  •  Feast of the Assumption of the Virgin Mary. Seselebraan ed sayan piesta so pananisia ya si Maria ya ina nen Jesus et literal ya linma ed tawen. “Sayan pananisia,” so inkuan na Religion and Society​—Encyclopedia of Fundamentalism, “et agsinelebraan na saray inmunan Kristiano tan anggapoy Makasulatan ya basiyan na saya.”

  •  Piesta na Immaculate Conception. “Say Immaculate Conception [nen Maria] et ag-ibabangat na Biblia . . . Bangat [itan] na Simbaan.”​—New Catholic Encyclopedia.

  •  Kuarisma. Unong ed the New Catholic Encyclopedia, sayan panaon na panpenetensia tan pan-ayunal et ginmapo “nen komapat a siglo,” masulok ya 200 taon kayari akompleto so Biblia. Onia so ibabaga na encyclopedia nipaakar ed unonan agew na Kuarisma: “Say pangiiyan na krus ed moling panamegley na dapol kada no Ash Wednesday et linmaknab manlapu nen Synod of Benevento nen 1091.”

  •  Meskel (odino, Maskal). Diad sayan piesta ed Ethiopia, seselebraan “so impakaromog na Tuan Krus (ya angipasakan ed si Jesus), panamegley na panggawa na saray apoy odino bonfire tan pansayaw ed paliber na satan,” so imbaga na Encyclopedia of Society and Culture in the Medieval World. Balet agmanguusar na krus iray Tasi nen Jehova ed panagdayew da.

 •   Kasin papagalangan na sayan piesta so sakey ya too, organisasyon, odino simbolo na sakey ya bansa?

   Prinsipyo na Biblia: “Oniay inkuan nen Jehova: ‘Naayew so too a manmamatalek ed saray totoo, a maniilalo ed pakayari na too, tan say puso to et arawi ed si Jehova.’”​—Jeremias 17:5.

   Anggano ibabalikas na saray Tasi nen Jehova so apresasyon da ed kapara dan totoo tan ipipikasi da ni ira ingen, ag-ira mibibiang ed sarayan klase na piesta odino selebrasyon:

   Saray holiday ya mamapagalang ed sakey ya manuley odino importante ya too. “Parad pankaabigan yo,” so inkuan na Biblia, “agkayo la manmamatalek ed too, a mandedepende ed dagem a susungapen to. Wala tay nagunggona ed sikato?” (Isaias 2:22) Kanian, agseselebraan na saray Tasi nen Jehova so birthday na sakey ya ari odino reyna.

   Saray selebrasyon parad bandira na bansa. Agseselebraan na saray Tasi nen Jehova so Flag Day. Akin? Lapud oniay ibabaga na Biblia: “Arawian yo ray idolo.” (1 Juan 5:21) Ag-ipapasen na saray totoo natan so bandira bilang idolo​—sakey ya uusaren ed panagdayew—​balet insulat na sakey ya historian ya si Carlton J. H. Hayes: “Say manunan simbolo na pananisia tan manunan uusaren ed panagdayew parad nasyonalismo et say bandira.”

   Saray holiday odino selebrasyon ya mamapagalang ed sakey ya santo. Antoy agawa nen dinmakmomo ed si Pedro so sakey ya toon matakot ed Dios? Imbaga na Biblia: “Sikatoy pinaalagey nen Pedro, ya inkuan to: ‘Alagey ka; sakey ak met labat a too.’” (Gawa 10:25, 26) Lapud ag-inawat nen Pedro tan arum nin apostol so espisyal a panamagalang odino dayew, saray Tasi nen Jehova et agmibibiang ed saray selebrasyon ya mamapagalang ed saray ipapasen ya santo, singa ed sarayan selebrasyon:

  •  All Saints’ Day. “Say piesta ya mamapagalang ed amin ya santo . . . Anggapoy makaamta no iner so nanlapuan na satan ya piesta.”​—New Catholic Encyclopedia.

  •  Fiesta of Our Lady of Guadalupe. Papagalangan ed sayan piesta “so santo na Mexico,” papanisiaan na arum ya satan ya santo et si Maria, say ina nen Jesus. Sikatoy mamilagron nampanengneng ed sakey ya dumaralus nen 1531.​—The Greenwood Encyclopedia of Latino Literature.

   Fiesta of Our Lady of Guadalupe

  •  Name Day. “Say name day et piesta na sakey ya santo ya inngaran ed sakey ya ugaw, nen sikatoy abinyagan odino kinompirma to so pananisia to ed sakey ya seremonya na simbaan,” so imbaga na libron Celebrating Life Customs Around the World​—From Baby Showers to Funerals. Imbaga met na satan ya libro ya “saray gagawaen na totoo ed sayan agew et mikonektaan ed relihyon.”

   Saray selebrasyon parad politika odino kampanya parad komunidad. Ibabaga na Biblia: “Mas maong so manpasalimbeng ed si Jehova nen say manmatalek ed totoo.” (Salmo 118:8, 9) Pian nipanengneng na saray Tasi nen Jehova ya talagan manmamatalek irad Dios nen say diad totoo, ag-ira manseselebra na Youth Day odino Women’s Day ya onsusuporta ed politika odino kampanya parad komunidad. Ontan met, ag-ira manseselebra na Emancipation Day odino arum nin mipara ed saratan ya selebrasyon. Imbes, manisia ra ya say Panarian na Dios so manresolbe ed saray problema nipaakar ed diskriminasyon tan aliwan patas ya panagtrato ed totoo.​—Roma 2:11; 8:21.

 •   Kasin papapawayen na satan ya holiday ya say sakey ya bansa odino tribu et mas maong nen say arum?

   Prinsipyo na Biblia: “Anggapoy lalabien na Dios, noagta diad balang nasyon et makapaliket ed sikato so toon ontatakot ed sikato tan manggagaway duga.”​—Gawa 10:34, 35.

   Papablien na dakel ya Tasi nen Jehova so binalegan dan bansa, balet papaliisan da so selebrasyon ya mangitagey ed sakey ya bansa odino tribu ya singa ed saraya:

   Saray selebrasyon ya mamapagalang ed saray sundalo. Imbes ya ipaseseg nen Jesus ed saray papatumbok to so pi-guerra, oniay imbaga to ed sikara: “Itultuloy yon aroen iray mamubusol ed sikayo tan ipikasi iramay mamapasegsegang ed sikayo.” (Mateo 5:44) Kanian, agmanseselebra iray Tasi nen Jehova na saray holiday ya mamapagalang ed saray sundalo, kaibad saratan so:

  •  Anzac Day. “Say labay ya ibaga na Anzac et Australian and New Zealand Army Corps,” tan “Say Anzac Day et kalkalnan nagmaliw ya agew bilang pannodnonot ed saray totoon inatey ed guerra.”​—Historical Dictionary of Australia.

  •  Veterans Day (Remembrance Day, Remembrance Sunday, odino Memorial Day). Sarayan holiday et mamapagalang ed saray “beterano iran sundalo tan saramay inaatey diad guerra ed bansa ra.”​—Encyclopædia Britannica.

   Saray selebrasyon na history odino kalayaan na bansa. Nipaakar ed saya, imbaga nen Jesus ed saray papatumbok to: “Ag-ira kabiangay mundo, a singa siak ya agkabiangay mundo.” (Juan 17:16) Anggaman maliket iray Tasi nen Jehova ya naamtaan so history na sakey ya bansa, ag-ira mibabali ed saray selebrasyon ya singa saraya:

  •  Australia Day. Base ed Worldmark Encyclopedia of Cultures and Daily Life, seselebraan ed sayan holiday “so agew sanen inyatagey na saray sundalon English so bandira tan indeklara da ya balon kolonya so Australia nen 1788.”

  •  Guy Fawkes Day. Sakey iyan “agew na panliliket tan pannodnonot na bansa ed ag-atuloy ya impamatey nen Guy Fawkes tan arum nin onsusuporta ed politiko ed si King James I tan saray membro na gobierno na England nen 1605.”​—A Dictionary of English Folklore.

  •  Independence Day. Diad dakel ya bansa, saya et “agew na panselebra na saray totoo ed anibersaryo na inkibulos na bansa ra manlapud uley na arum ya bansa.”​—Merriam-Webster’s Unabridged Dictionary.

 •   Kasin ipapaseseg na sayan holiday so anggapoy kontrol ya ugali odino imoral iran kagagawa?

   Prinsipyo na Biblia: “Magenap lad sikayo imay panaon a linmabas sanen ginawa yoy labalabay na saray totoo ed mundo, salanti, saray anggapoy-baing a kagagawa, agnakontrol a pilalek ed sekso, alabas a panag-inum na alak, mabanday a panliliket, paniinuman, tan makapadimlan idolatriya.”​—1 Pedro 4:3.

   Pian niyaplika itan na saray Tasi nen Jehova, papaliisan da iray selebrasyon ya walaan na maingal ya panliliket tan alablabas ya kakainum. Panliliketan na saray Tasi nen Jehova ya nakaiba iray kakaaro da, tan oniinum ira balet dugaruga labat. Pansasagpotan dan tumboken iyan bilin na Biblia: “Balanglan mamangan odino oniinum kayo odino antokaman so gagawaen yo, gawa yo so amin a bengatla parad kigloriaan na Dios.”​—1 Corinto 10:31.

   Kanian agmibibiang iray Tasi nen Jehova ed saray carnival odino arum ni ran miparan piesta ya mangipapaseseg ed kagagawan kokondenaen na Biblia. Kaibad satan so piesta na saray Judio ya Purim. Anggaman abayag lan seselebraan na Purim so inkibulos na saray Judio nen komaliman siglo B.C.E., nayarin natan et “ipapasen itan bilang bersion na saray Judio parad Mardi Gras odino Carnival,” so imbaga na libron Essential Judaism. Saray “mibibiang ed satan et mansusulong na costume (maslak ya saray lalaki et mansusulong na pambii), manggugulo, oniinum na alak ya alablabas, tan maniingalan ira.”

 Kasin saray Tasi nen Jehova ya agmanseselebra na saray holiday et siansia nin inaro da ray kapamilya da?

 On. Ibabangat na Biblia iray totoo ya respetoen tan aroen iray kapamilya da, antokaman so papanisiaan da. (1 Pedro 3:1, 2, 7) Siempre, no say sakey ya Tasi nen Jehova et agla manseselebra na saray holiday, ompan say arum ya kakanayon to et nadismaya, nasakitan, odino pakalikna da et atraidor ira. Kanian, dakel ya Tasi nen Jehova so manggagaway paraan pian ipalikna da so panangaro da ed kakanayon da, mataktika dan ipapaliwawa so desisyon da, tan papasyaren da ira ed arum ya okasyon.

 Kasin iimpluensyaan na saray Tasi nen Jehova so arum ya agmanselebra na saray holiday?

 Andi. Manisia ira ya kada sakey et kaukolan ya mandesisyon ya bukor. (Josue 24:15) Igagalang na saray Tasi nen Jehova so “amin a klase na totoo,” antokaman so papanisiaan da.​—1 Pedro 2:17.

a Aliwan amin ya holiday ya agseselebraan na saray Tasi nen Jehova et abitla ed sayan artikulo, agmet abitla so amin ya prinsipyo na Biblia ya nayarin onaplika.

b Mithra, Mithraism, Christmas Day & Yalda, nen K. E. Eduljee, pahina 31-33.