Onlad karga

Kasin Obligado Ak ya Magmaliw ya Tasi nen Jehova no Manpaiyaral Ak na Biblia ed Sikara?

Kasin Obligado Ak ya Magmaliw ya Tasi nen Jehova no Manpaiyaral Ak na Biblia ed Sikara?

 Andi, agka obligado. Milyon-milyon so iyaaralan mi na Biblia ya agmimi-membro ed saray kongregasyon mi. a Say gagala na pangiyaaral mi et pian naamtaan na totoo so ibabangat na Biblia. Walad sika no antoy gawaen mo ed nanaaralan mo. Amta mi ya personal a desisyon so pandayew ed Dios.​—Josue 24:15.

Sarag kon usaren so sarilik ya Biblia no iyaralan yo ak?

 On. Anggano labalabay min usaren so modernon bersion ya Balon Mundo a Patalos na Masanton Kasulatan tan nayari mi kan ikdan na libren kopya no labay mo, ayos labat ya usaren moy sarilim ya Biblia. Naaralan moy mensahe na Biblia tungkol ed ilalo tan kililiktar diad anggan anton patalos.

Akin ya iyaaralan yo ray totoon agda labay so mimembro ed sikayo?

  •   Say manunan rason mi et say panangaro mid si Jehova a Dios. Labay ton saray Kristiano et ibangat da ed arum iray nanaaralan da. (Mateo 22:37, 38; 28:19, 20) Kanian parad sikami et kagalangan so manlingkor ya ‘kakimeyan na Dios’ pian tulongan iray totoon naaralan so ibabangat na Salita to.​—1 Corinto 3:​6-9.

  •   Gagawaen mi met iya lapud panangaro mid kaparan too. (Mateo 22:39) Naliliketan kami no inanabang mid arum iray balibalin nanaaralan mi.​—Gawa 20:35.

a Pian naamtaan moy karakel na iyaaralan mi, nen 2021 et walay 5,908,167 ya panangiyaral na Biblia ya inkondukta mi kada bulan, tan dakel ed saratan et pigapigaran totoo ed sakey a sesyon. Balet 171,393 labat so abautismoan ya Tasi nen Jehova ed satan ya taon.