Onlad karga

Panon ya Ipapasen na Saray Tasi nen Jehova so Science?

Panon ya Ipapasen na Saray Tasi nen Jehova so Science?

Importante ed sikami iray agawaan na science tan manisia kami ed saray research tan adiskobre na science ya susuportaan na ebidensya.

“Say science et panaral ed inkagawa tan nagagawa ed kalikasan tan say kakabatan ya naaralan ed saraya.” (Collins Cobuild Advanced Learner’s English Dictionary) Anggaman say Biblia et aliwan libro tungkol ed science, ipapaseseg na satan ya aralen so kalikasan tan minabang ed adiskobre na science. Isipen pa irayan alimbawa:

  • Astronomy: “Tangay kayo pad tawen tan nengneng yo. Siopay amalsa ed sarayan bengatla? Samay mangidadaulo ed armada na saray bibitewen unong ed bilang da; tatawagen to ran amin ed kangaranan da.”—Isaias 40:26.

  • Biology: Si Solomon et indeskribe to iray “kakiewan, manlapud saray sedro ed Lebanon anggad saray tanaman a hisopo a walad padir; sarag to met ya ideskribe iray ayayep, saray manok, saray onkukurong a bengatla, tan saray sira.”—1 Arari 4:33.

  • Medisina: “Agmankaukolan na managtambal iramay maksil so laman da, noagta saraman labat so mansasakit.”—Lucas 5:31.

  • Meteorology: “Akaloob ka ta la ed saray panagtiponan na niebe, odino anengneng mo ta la iray panagtiponan na uran a kristal . . . ? Iner so panlalapuan na dagem ed bukig ya onsisiplog diad dalin?”—Job 38:22-24.

Saray literatura mi et mangibabangat ed kaimportantian na science ta wala ray artikulo mi tungkol ed kalikasan tan ed agawaan na science. Papasesegen na saray ateng ya Tasi iray anak da ya manaral pian mas natalosan day mundon walad kaliberliber da. Dakel so Tasi nen Jehova ya say pantratrabahoan da et walay koneksion tod science, singa diad biochemistry, mathematics, tan physics.

Say limitasyon na science

Agkami manisia ya sarag na science ya ebatan so amin ya tepet na too. * Singa bilang, inaral na saray geologist no iner gawa so dalin, tan inaral na saray biologist no panon ya manpa-function so laman na too. Balet, akin ya eksakto so posisyon na dalin pian manbilay iray pinalsa, tan akin ya maayos ya manpa-function so interon laman?

Naamtaan mi ya say Biblia labat so makapangiter na makapaliket ya ebat ed saratan ya tepet. (Salmo 139:13-16; Isaias 45:18) Kanian manisia kami ya parehon importante ed maong ya edukasyon so panaral na science tan Biblia.

No maminsan, singa ompapaway ya mankontraan so science tan Biblia. Balet diad tua, sarayan singa pankontraan et akabase ed lingon pakatalos ed no anton talagay ibabangat na Biblia. Singa bilang, ag-ibabangat na Biblia ya say dalin et pinalsa ed loob na anemiran agew ya 24-oras so kada agew.—Genesis 1:1; 2:4.

Wala met iray teorya ya ibabaga ran base ed science balet agsusuportaan na ebidensya tan kokontraen ni ingen na dakel iran respetadon scientist. Alimbawa, lapud nanengneng ed kalikasan ya walay matalinon nandesinyo, manisia tan kombinsido kami ya singa saray arum ya biologist, chemist, tan arum ni ra, ya imposiblin say bilay et nan-evolve lapud random mutation (nibanbanan pananguman ed genetic code na tanaman tan ayayep) tan natural selection (say organismon maong ya onadapta ed kaliberliber to et baleg so tsansa ton mansiansian mabilay tan ondakel).

^ par. 10 Insulat na Austrian physicist tan Nobel Prize winner ya si Erwin Schrödinger ya say science et “anggapoy nibaga to ed amin ya bengatla . . . ya asingger ed puso tayo, tan importantin maong ed sikatayo.” Imbaga met nen Albert Einstein: “Say ansakit, apatunayan tayo ya anggan say dugan panag-rason et kulang pian nasolusyonan iray problema na totoo natan.”