Onlad karga

Kasin Inuman na Saray Tasi nen Jehova so Biblia Pian Nasuportaay Papanisiaan Da?

Kasin Inuman na Saray Tasi nen Jehova so Biblia Pian Nasuportaay Papanisiaan Da?

Andi. Diad tua, nen naamtaan min dumad ibabaga na Biblia iray papanisiaan mi, inuman mi iratan.

Dakel ya taon antis kamin angi-publish na New World Translation of the Holy Scriptures nen 1950, inaral mi lay Biblia. Inusar mi ray available ya bersion tan ditan so angibasiyan mid saray papanisiaan mi. Imanoey pigaran abayag lan papanisiaan na Saray Tasi nen Jehova, tan nengneng yo no kasin ontan ya talaga so ibabangat na Biblia.

  1. Papanisiaan mi: Say Dios et aliwan Trinidad. Oniay imbaga na Hulyo 1882 ya Zion’s Watch Tower: “Amta na saray manbabasa ya manisia kamid si Jehova tan Jesus, tan say masanton Espiritu, balet agmin balot aawaten so agnibased Biblia ya bangat a saraya et taloran Dios ed saksakey a persona odino, sakey a Dios a taloran persona.”

    No antoy kuan na Biblia: “Si Jehova a Dios tayo sikato so sakey a Jehova.” (Deuteronomio 6:4, Say Biblia, Philippine Bible Society) “Para sikatayo saksakey so Dios, say Ama ya amalsa ed amin a bengatla tan manbibilay itayon para sikato. Saksakey met so Katawan, si Jesu-Kristo, a diad panamegley to apalsay amin a bengatla, tan diad panamegley to met manbibilay itayo.” (1 Corinto 8:6, Maung a Balita) Imbagan mismo nen Jesus: “Say Ama babaleg nen say siak.”​—Juan 14:28, Say Biblia.

  2. Papanisiaan mi: Aliwan tua so andi-anggaan a panamairap ed mandarlang ya impierno. Nibase ed Roma 6:​23 na King James Version so tema na Hunyo 1882 a Zion’s Watch Tower a “Say Bayar na Kasalanan et Patey,” tan oniay nabasa: “Malinew tan simpli itan ya katuaan. Balet makapakelaw ta dakel ed saray mangibabagan manisia ran say Biblia et Salita na Dios so kontran maong ed sayan malinlinew ya katuaan, tan ipipilit day papanisiaan da, tan ibabangat kuno na Biblia, a say bayar na kasalanan et andi-anggaan a panamairap ed mandarlang ya impierno.”

    No antoy kuan na Biblia: “Say toon mankasalanan sikato so ompatey.” (Ezequiel 18:4, 20, Maung a Balita) Say dusa na saramay onkokontra ed Dios et aliwan andi-anggaan a panamairap, noagta “andi-anggaan a kaderal.”​—2 Tesalonica 1:9, Maung a Balita.

  3. Papanisiaan mi: Say Panarian na Dios et tuan gobierno, aliwa labat a walad puso. Oniay imbaga na Disyembre 1881 ya Zion’s Watch Tower nipaakar ed Panarian na Dios: “Siempre, kaibad kiletneg na sayan panarian so paneral ed amin a panarian diad dalin.”

    No antoy kuan na Biblia: “Tan dia ed saray agew naani na saratan ya ar-ari, say Dios na tawen mamaalagey naani na sakey a panarian ya anggan kapigan agnaani naderal tan say pananguley to agnaani niiter ed sananey a baley. Balet buybuyaken to naani tan upoten to naani so saraya ya amin a panarian, et sikato so mansiansia lawas.”​—Daniel 2:44, Say Biblia.

Kasin uusaren na Saray Tasi nen Jehova so New World Translation pian nasuportaay papanisiaan da?

Andi. Uusaren mi nin siansia so nanduruman bersion na Biblia diad pampupulong mi. Diad tua, anggano mangiiter kami na libren New World Translation bilang kabiangan na libren programa na panangiyaral na Biblia, labay mi met ya iyaralan iramay mas labay day arum a bersion na Biblia.