Onlad karga

Akin et Ag-eebatan na Saray Tasi nen Jehova so Amin ya Akusasyon ed Sikara?

Akin et Ag-eebatan na Saray Tasi nen Jehova so Amin ya Akusasyon ed Sikara?

Uunoren na saray Tasi nen Jehova so bilin na Biblia ya agdapat ebatan so amin ya akusasyon tan panagbalaw. Singa bilang, oniay ibabaga na sakey ya proverbio ed Biblia: “Samay mangipepetek ed sakey a mabalaw et nabaingan labat.” (Proverbio 9:7, 8; 26:4) Kanian imbes ya mikolkol kami lapud akusasyon na arum ya aliwa met a tua, mas importante ed sikami so pamaliket ed Dios.—Salmo 119:69.

Siempre, walay “panaon na ag-iyesel tan panaon na pansalita.” (Eclesiastes 3:7) Eebatan mi tepet na saray totoo ya talagan labay dan naamtaay katuaan, pero agmi labay so midebati. Uunoren mi ray bangat nen Jesus tan saray inmuunan Kristiano tan aaligen mi alimbawa ra.

  • Ag-inmebat si Jesus nen sikatoy inakusaan diad arap nen Pilato. (Mateo 27:11-​14; 1 Pedro 2:​21-​23) Agmet inmebat si Jesus nen inakusaan dan buanges tan masiba. Imbes, pinatunayan tod gawa ya aliwan tua iray akusasyon da, base ed sayan prinsipyo: “Say karunongan et napaneknekan a duga ed panamegley na saray nagagawaan na satan.” (Mateo 11:19, paimanod leksab) Balet nen talagan nakaukolan, makpel ya inmebat si Jesus ed saramay mamapauges ed sikato.​—Mateo 15:​1-3; Marcos 3:​22-​30.

    Imbangat nen Jesus ed saray disipulo to ya ag-ira dapat nadidismaya no walay man-akusa ed sikara. Imbaga to: “Maliket kayo no balbalawen tan papasegsegangen kayo na totoo tan papalsaan da kayo na amin lan klase na mauges a bengatla nisengeg ed siak.” (Mateo 5:11, 12) Balet, imbaga met nen Jesus ya no saratan ya akusasyon et paraan pian makapanpulong ira, gawaen to iyan impromisa to: “Iter kod sikayo iray salitan ibaga yo tan say karunongan, ya agnayarian a kontraen odino suppiaten na amin ya onsusumpad sikayo.”—Lucas 21:12-15.

  • Binilin nen apostol Pablo iray Kristiano ya iwasan day andi-kabaliksan ya pisasangsangan ed saray onsusumpa, ta imbaga ton saratan et “agmakagunggona tan andi-kakanaan.”—Tito 3:9; Roma 16:17, 18.

  • Pinaseseg nen apostol Pedro iray Kristiano ya idepensa day pananisia ra no posible. (1 Pedro 3:​15) Pero impurek to ya mas maong no patunayan da itan diad gawa, aliwan diad salita. Insulat to: “Diad panggawa yoy kamaongan et napatunda yoy andi-kakanaan a panagsalita na saray agmakatunongan a totoo.”—1 Pedro 2:12-15.