Onlad karga

Antoy Paninindigan na Saray Tasi nen Jehova ed Diborsyo?

Antoy Paninindigan na Saray Tasi nen Jehova ed Diborsyo?

Uunoren mi so ibabaga na Biblia tungkol ed panangasawa tan diborsyo. Labay na Dios ya say panangasawa et legay bilay a paniba na laki tan bii. Ibabaga na Biblia ya say seksual ya imoralidad labat so nayarin basiyan na pandiborsyo.​—Mateo 19:5, 6, 9.

Kasin tutulongan na saray Tasi iray sanasawan walay problema dad relasyon da?

On, tan niraya so pigaran paraan:

  • Saray publikasyon. Wala ray artikulo dia ya makatulong pian onelet so relasyon na sanasawa, anggan saramay singa mairap lan ayosen so problema ra. Singa bilang, nengnengen iray artikulon “Maintaining Commitment in Your Marriage,” “How to Forgive,” tan “Rebuilding Trust in a Marriage.”

  • Saray pantitipon. Diad saray pantitipon mi diad kongregasyon, asemblea, tan kombension et aaralen mi iray bilin na Biblia ya makatulong ed sanasawa.

  • Saray elder. Saray elder ed kongregasyon et personal ya ontutulong ed saray sanasawa, ya bibilinen da ran unoren so ibabaga na Biblia a singa say Efeso 5:​22-​25.

Kasin aaprobaan na saray elder ed kongregasyon so pandiborsyo na saray Tasi?

Andi. Anggano manpatulong ed saray elder iray sanasawa ya walay problema dad relasyon da, agnayarin idesisyonan na saray elder so sanasawa no antoy gawaen da. (Galacia 6:5) Balet, no say sakey et midiborsyo ya say rason et aliwan seksual ya imoralidad, base ed Biblia sikatoy agnayarin mangasawa lamet.​—1 Timoteo 3:​1, 5, 12.

Antoy paninindigan na saray Tasi ed pansian na sanasawa?

Bibilinen na Biblia iray sanasawa ya ag-ira mansian anggano mairap so situasyon da. (1 Corinto 7:​10-​16) Dakel so problema ya nasolusyonan no manpikasi ra ya impapuso, no unoren da ray prinsipyo na Biblia, tan no ipanengneng day panangaro.​—1 Corinto 13:​4-8; Galacia 5:​22.

Pero wala ray Kristiano ya nandesisyon ya misian ed asawa ra lapud grabe iran situasyon, singa saray walad leksab:

  • Ginagalan agpanlegpet ed pamilya.​—1 Timoteo 5:8.

  • Graben panagkabil.​—Salmo 11:5.

  • Nipepeligro lan maong so espiritualidad. Singa bilang, nayarin say sakey a Tasi et bantaan na asawa to tan piliten ton ag-unoren iray ganggan na Dios, kanian ompan mandesisyon ya misian la ta atan labat so paraan pian ‘naunor to so Dios bilang manuley imbes a saray totoo.’​—Gawa 5:​29.