Onlad karga

Akin et Agmanseselebra na Birthday Iray Tasi nen Jehova?

Akin et Agmanseselebra na Birthday Iray Tasi nen Jehova?

 Saray Tasi nen Jehova et agmanseselebray birthday lapud manisia kamin agnaliliketan so Dios ed ontan iran selebrasyon. Anggano agdirektan ibabawal na Biblia so panselebray birthday, tutulongan tayo na satan ya natalosay katuaan ed panselebrad sayan okasyon tan naamtaan no antoy pakanengneng na Dios ed saya. Isipen pa irayan apatiran katuaan tan saray mikonektaan a prinsipyod Biblia.

  1.   Nanlapud saray pagano so panselebra na birthday. Unong ed Funk & Wagnalls Standard Dictionary of Folklore, Mythology, and Legend, ginmapo yan selebrasyon lapud samay pananisia ya no birthday na sakey ya too, “posiblin onataki iray mauges ya espiritu tan mauges ya impluensya ed akan-birthday” tan “makatulong no wadtan iray kakaaro to tan no wala ray mangibano pian naprotektaan.” Imbaga met na libron The Lore of Birthdays ya nensaman a panaon, saray rekord na birthday et “kaukolan pian natukoy so horoscope” ya akabase ed “misteryoson siensia na astrolohiya.” Imbaga ni na libro ya “saray kandila parad birthday, base ed alamat et walay espisyal ya mahiko [odino magic] da pian ontua so kerewen” na akan-birthday.”

     Balet, aglabay na Dios so pangusar na magic, panaghula, espiritismo, odino “bengatlan singa saraya.” (Galacia 5:19-21; Deuteronomio 18:14) Diad tua, say sakey ya rason no akin ya inukom na Dios so syudad na Babilonia nensaman et lapud saray manaayam diman et manggagawa na astrolohiya, ya panaghula lanlamang. (Isaias 47:11-15) Ag-akapokus iray Tasi nen Jehova ed nanlapuan na kada tradisyon; balet no ipapanengneng na Biblia so malinew a direksion, agmi iratan ibabaliwala.

  2.   Agnanselebra na birthday iray inmunan Kristiano. Ibabaga na The World Book Encyclopedia ya “ipapasen dan say panselebra na inkianak na anggan siopa et kustombre [o kagagawa] na pagano.” Ipapanengneng na Biblia ya saray apostol tan arum nin binangatan nen Jesus et angipanengneng na alimbawan nepeg ya aligen na amin a Kristiano.​—2 Tesalonica 3:6.

  3.   Say saksakey ya ingganggan ed Biblia ya iselebra odino nonoten tayo et say impatey nen Jesus​—aliwan birthday to. (Lucas 22:17-20) Agtayo la itan pankelawan ta ibabagay Biblia ya “say agew na ipatey na too et maung ni nen say agew na inkianak to.” (Eclesiastes 7:1, Maung a Balita) Diad sampot na impanbilay to, akagawa lay Jesus na maabig a ngaran ed Dios, kanian mas importante agew na impatey to nen say agew na inkianak to.​—Hebreos 1:4.

  4.   Anggapoy nabasa ed Biblia ya nanselebra na birthday iray lingkor na Dios. Agnibagan alingwanan labat iyan isulat, ta walay rekord ed Biblia ya duaran agmanlilingkor ed Dios ya nanselebray birthday da. Balet parehon aliwliwa so agawa ed sayan duaran selebrasyon.​—Genesis 40:20-22; Marcos 6:21-29.

Agmet kasi nalilikna na saray anak na Tasi ya nasisibletan ira ta ag-ira manseselebra na birthday?

 Singa met ed amin ya maaron atateng, ipapanengneng na saray Tasi ed interon taon ya inaro da ray anak da, kaiba lay pangiter day regalo tan pan-party. Gagawaen day anggaay nayarian dan aligen so perpekton alimbawa na Dios ya agnapipilitan a mangiter na maong iran bengatla ed ananak to. (Mateo 7:11) Oniay imbaga na saray anak na Tasi ya prueban agda naliliknan nasisibletan ira:

  •   “Mas makapaliket no agmo iisipen, insan wala manayay iter dan regalo.”​—Tammy, 12 años.

  •   “Anggano anggapoy regalok no birthdeyk, reregaloan ak nen Mamak tan Papak no arum ya okasyon. Mas labay ko man ta nasu-surprise ak!”​—Gregory, 11 años.

  •   “Natawag lan party may 10 minuto, pigaran cupcake, tan sakey ya kansion? La kayod abung mi tan nengneng yo no anton talagay party!”​—Eric, 6 años.