Onlad karga

Anto so Panagaral na Biblia?

Anto so Panagaral na Biblia?

Iyoopresi na Saray Tasi nen Jehova so libren panagaral na Biblia ya ontutulong pian naebatan so dakel a tepet, singa say:

  • Siopa so Dios?

  • Talaga kasin iyaansakit ak na Dios?

  • Panon a magmaliw ya mas maliket so relasyon mi nen asawak?

  • Panon a magmaliw ya maliket so bilay ko?

Wadia ray ebat ed saray mabetbet ya itetepet nipaakar ed gagawaen min panagaral na Biblia.

Panon ya gagawaen so panagaral? Pantotongtongan mi sakey ya topic singa say “Dios” odino “panangasawa” tan aanapen iray bersikulod Biblia ya mikonektaan ed satan. Diad pangikomparad saray bersikulo, natatalosan mi no anton talagay ibabangat na Biblia nipaakar ed satan, diad ontan et aabuloyan mi Biblia ya mangipaliwawad sarili to.

Pian natulongan kamid panagaral na Biblia, uusaren mi so libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia? Kaibad saray topic ya ipapaliwawa na sayan libro et no antoy ibabaga na Biblia nipaakar ed Dios, si Jesus, tan nagawad arapen.

Pigay nagastos ed panagaral na Biblia? Libre so panagaral na Biblia ontan met ed saray usaren.

Panon kabayag so panaral? Dakel so mangigagana na sakey oras odino masulok ni parad satan. Balet ta nayarin i-adjust dependid eskedyul mo.

Antoy nagawa no manpaiyaral ak na Biblia? No nan-request ka a paiyaralan, walay Tasi nen Jehova ya onlad lugar tan oras ya kombeniented sika. Ipanengneng tod sika diad loob na pigaran minuto no panon a gagawaen so panagaral na Biblia. No nagustoan mo, sarag yon ituloy.

No manpaiyaral ak na Biblia, kasin kaukolan ak ya magmaliw a Tasi nen Jehova? Andi. Labalabay na saray Tasi nen Jehova ya ibangat iray totoo nipaakar ed Biblia, balet ta agmi ra pipiliten a magmaliw ya membro na relihyon mi. Imbes, marespeto min ipapasabi iray bangat na Biblia, ta amta min kada sakey et walay kanepegan ton manpili no antoy panisiaan to.​—1 Pedro 3:15.