Onlad karga

Kasin Walay Babayaran na Saray Tasi nen Jehova a lider da?

Kasin Walay Babayaran na Saray Tasi nen Jehova a lider da?

Lapud tutumboken mi alimbawa na saray inmunan Kristiano nensaman, anggapoy mas atagey o mas abeba ed saray Tasi nen Jehova. Amin ya bautismadon membro et ordinadon ministro tan mibibiang ed panagpulong tan panagbangat a kimey. Saray Tasi et naorganisa ed saray kongregasyon a walay manga 100 a membro. Saray lalakin maespiritual ed kada kongregasyon so manlilingkor bilang “mamasiken,” odino elder. (Tito 1:5) Ag-ira babayaran ed serbisyo da.