Onlad karga

Akin ya Oonla nin Siansia Iray Tasi nen Jehova ed Saramay Imbaga Da Lan “Agak Interesado”?

Akin ya Oonla nin Siansia Iray Tasi nen Jehova ed Saramay Imbaga Da Lan “Agak Interesado”?

Inaro na saray Tasi nen Jehova so Dios tan say kapara dan too, kanian labalabay dan ipulong ed amin ya totoo so mensahe na Biblia, anggan diad saramay dati lan angibaga ya “Agak interesado.” (Mateo 22:37-​39) Lapud inaro mi so Dios, uunoren mi so ganggan na Anak to ya “sigpot a mantasi.” (Gawa 10:42; 1 Juan 5:3) Pian nagawaan mi itan, aliwa labat ya maminpinsan so pangipulong mid mensahe na Dios, ya singa ginawa na saray propeta na Dios nensaman. (Jeremias 25:4) Inaro mi met so kapara min too, kanian gagawaen mi anggaay nayarian min ipulong so “maong a balita na Panarian” ed amin ya totoo, pati diad saramay ag-interesado nen unonan akatongtong mi, ta amta mi ya makapangiligtas itan na bilay.—Mateo 24:14.

Mabetbet ya wala ray nakakatongtong min interesado no ompapawil kamid saray abung ya dati et anggapoy interesado. Niay taloran rason:

  • Onaalis na ayaman iray totoo.

  • Interesado iray arum ya manaayam ditan.

  • Manguuman iray totoo. Lapud saray nagagawad mundo odino manguuman so situasyon na totoo, say arum et nagmaliw ya mas “manonot ed espiritual a pankaukolan da” tan labay da lay ondengel ed mensahe na Biblia. (Mateo 5:3) Anggan saramay datin onkokontra et nayarin manguman, ya singa agawad si apostol Pablo.​—1 Timoteo 1:​13.

Pero, agmi ipipilit ed anggan siopa so mensahe mi. (1 Pedro 3:​15) Manisia kami ya say pandayew ed Dios et personal ya desisyon na kada sakey.​—Deuteronomio 30:19, 20.