Onlad karga

UUMANEN NA BIBLIA SO BILAY

Dakdakel so Ginawa nen Jehova Parad Siak

Dakdakel so Ginawa nen Jehova Parad Siak

Si Crystal ya biktima na rape nen ugaw ni et ibaga to no panon ya tinmulong ed sikato so Biblia pian nawalaan na maong a relasyon ed si Jehova a Dios tan nawalaay gagala so bilay to.