Onlad karga

UUMANEN NA BIBLIA SO BILAY

“Agko La Ibabaing so Sarilik”

“Agko La Ibabaing so Sarilik”
  • Taon na Inkiyanak: 1963

  • Bansa: Mexico

  • Apalabas: Palaboy; abebay pakanengneng tod sarili to

ISTORYAY BILAY KO

Inyanak ak ed Ciudad Obregón diad bandad norte na Mexico, komalima ak ed siameran sanaagi. Manaayam kami ed paway na syudad, ya diman et walay melag ya daralusan nen tatay ko. Balibali manayam diman, tan maong so ulopan min pamilya kanian malikeliket kami. Balet makapaermen ta nen limara so taon ko, aderal so daralusan mi lapud bagyo kanian inmalis kami ed arum ya baley.

Maong so anap nen tatay ko. Balet mainum met na alak. Kanian naapektoan so ulopan da nen nanay ko tan sikami ran anak to. Akaaral kami di kuyak ya mansigarilyo, ya sisikoten mi ed si tatay mi. Anem taon ko ni labat, asalik lay abuek. Ag-abayag, nansian iray atateng ko tan lalon linmoor iray bisyok.

Inawit kami nen nanay ko nen akiamong ed sananey a laki. Agto susuportaan ed pinansyal si nanay ko, tan aliwan magenap so naaalmo nen nanay ko. Kanian sikami lan sanaagi so nananap na pambilay mi, balet kulang so naaalmo mi. Asalik so man-shine na sapatos tan manlakoy tinapay, dyaryo, bubble gum, tan arum ni. Liliberen koy interon syudad pian mananap na naakan ed saray basuraan na saray mayayaman.

Nen samplora lay taon ko, intagar ak na sakey a laki pian mantrabaho ed tambakan na basura. Akila ak ed sikato, tinmunda ak ed panaaral ko, tan tinmaynan ak ed abung. Say isusueldo tod siak et ngalngali 30 pesos labat ed kada agew, tan iikdan to ak na naakan ya kinolekta to manlapud tambakan na basura. Nanggawa ak na panayaman ko manlapud saray materyales ya inalad basuraan. Saray totoo ed kawalaan ko et bastos so panagsalita ra tan imoral so panagbilay da. Dakel so adik ed druga tan buanges. Satan la so sankagrabian ya agawa ed bilay ko, nilabilabi ak ya onaakis, tan manggiwgiw ak ed takot. Lapud mair-irap so bilay ko tan abebay inaral ko, ibabaing kon maong so sarilik. Taloy taon ak ya nanayam ed tambakan na basura, ya anggad inmalis ak ed arum ya lugar diad Mexico. Diman et nantrabaho ak ed saray taneman, manggegetel ak na rosas tan mamubudbor ak na kapes, manuulor ak na saray unas, tan manaani ak na patatas.

Taloy taon ak ya nanayam ed tambakan na basura ya singa saya

Kalabas na apat taon, pinmawil ak ed Ciudad Obregón. Pinan-ayam ak na sakey ed saray panginaen ko ya albularyo diad abung da. Diad saman et aliwliwa iray nakukugip ko tan a-depress ak ya maong kanian labay ko lay manbikkel. Sakey ya labi, nampikasi ak ed Dios: “Katawan, no talagan wala ka, labay ta kan nakabat, tan manlingkor ak ed sika diad anggad angga. No walay tuan relihyon, labay kon naamtaan itan.”

NO PANON YA INUMAN NA BIBLIA SO BILAY KO

Nensaman la et labalabay koy manaral nipaakar ed Dios. Anggan nen ugaw ak ni, amayamay ya simbaan na nanduruman relihyon so nilak. Balet adismaya ak labat. Anggapod sikara so talagan mangibabangat na Biblia odino akatulong pian napenek so espiritual a pankaukolan ko. Say arum et interesado labat ed kuarta, say arum balet ya membro da et manggagaway seksual ya imoralidad.

Nen 19 años ko, imbagad siak na sakey ed saray bayaw ko ya impanengneng ed sikato na Saray Tasi nen Jehova so ibabaga na Biblia nipaakar ed panangusar na imahen. Imbasa tod siak so Exodo 20:4, 5. Ibabaga na satan ya agtayo nepeg ya manggawa na saray inukit ya imahen. Oniay nabasa ed bersikulo 5: “Agka ondadakmomo odino naayat a manlingkor ed saratan, ta siak, si Jehova a Dios mo, et sakey a Dios a kakaukolanen ton sikato labat so dayewen.” Insan to intepet ed siak, “No manguusar so Dios na imahen pian manggaway milagro odino no talagan labay ton usaren tayo iratan ed panagdayew, akin balet et ibabawal to iratan?” Apaisip ak ed saman. Kayari to, aminpiga mi nin nantongtongan iray topic ed Biblia. Labalabay ko iraman ya tongtongan mi, agko nalilikas ya onlalabas so oras.

Ag-abayag, intagar to ak ya onatendi ed aral na Saray Tasi nen Jehova. Talagan pandinayewan koy anengneng tan arengel ko diman. Pati saray kabataan et walay parte da ed programa, marundunong iran mansalita ed arap! Kuan kod sarilik, ‘Dakel so nanaaralan na totoo dia!’ Anggaman andukey so buek ko tan aliwan maayos so itsurak, malikeliket iray Tasi ya nan-welcome ed siak. Wala ni ingey sakey a pamilya ya angimbita ed siak ya mangdem kaiba ra kayari aral!

Diad impanaral ko na Biblia kaiba iray Tasi, naaralan ko ya si Jehova a Dios et maaron Ama ya mangiyaansakit ed sikatayo antokaman so kipapasen na bilay tayo, lahi, odino edukasyon. Talagan anggapoy lalabien to. (Gawa 10:34, 35) Apenek a siansia so espiritual a pankaukolan ko. Malikeliket ak la natan tan agko la nalilikna ya walay kulang ed bilay ko.

MARAKEP IRAN RESULTA

Marakdakep so angumanan na bilay ko! Intundak lay panagsigarilyo, panagbuanges, tan panagsalita na bastos iran lenguahe. Sandaraiset ya naandi imay sakit na linawa ya naliliknak manlapu la nen ugaw ak, pati saray aliwliwan nakukugip ko. Aliwa lan abebbebay pakanengneng kod sarilik natan, ya dati et itetetel kod saray aliwliwan eksperiensyak nen ugaw ak tan lapud abebay aral ko.

Awalaan ak na pinabpablin asawa ya mangaaro ed si Jehova tan sikatoy baleg ya suporta ed siak. Manlilingkor ak natan bilang ombiabiahen manangasikaso na Saray Tasi nen Jehova, ombibisita ak ed saray kongregasyon pian pasesegen tan bangatan so espiritual a pamilyak. Misalsalamat ak ed pakayari na Salita na Dios, say Biblia, tan say sankaabigan ya edukasyon ya manlalapud Dios, natan et agko la ibabaing so sarilik.

Panliliketan mi nen asawak so ontulong ed arum, no panon ya atulongan ak met