Onlad karga

Say Amta Ra et Pastor

Say Amta Ra et Pastor

 Kaiba nen Osman so asawa tan anak to ya manka-cart witnessing diad paway na sementeryo ed Chile. Walay tulor tan makmaksil so togtog. Say amta na arum ya akitulor, si Osman imay pastor ed simbaan da kanian inasinggeran, nilakap, insan imbaga rad sikato: “Pastor, salamat ta asakbay kayon sinmabi, tatalaranan mi kayo la.”

 Imbaga nen Osman ya aliwan sikato imay pastor ya tatalaranan da, balet agda natatalosan so ibabaga to ta maingal ya maong. Pigaran minuto kayari inloob na totoo ed sementeryo, wala ray pinmawil ed sikato tan imbaga dan: “Pastor, aalagaren da kayo la.”

 Nen medyo dinmeen la, nampakabat lay Osman tan imbaga to no akin ya wadman. Adismaya ira ta agsinmabi may pastor da kanian tinepetan day Osman, “Sarag ton sikayo lay mangiter na mensahe manlapud Biblia?” Inmesel si Osman.

 Nen paarap la ra ed ponponan, tinepetan ira nen Osman no siopa may inatey insan nanisip no anto iran bersikulo ed Biblia so balibalin inabang. Kasabi tod ponponan, nampakabat tan imbaga ton sikatoy sakey ya Tasi nen Jehova, tan wadman lapud kaiba ed kimey ya pangipaamta na maong a balita ed saray totoo.

 Insan to imbasa so Apocalipsis 21:3, 4 tan Juan 5:28, 29, tan impaliwawa to ya agkaiba ed gagala na Dios ya ompatey iray totoo. Imbaga to ya asingger lan bilayen lamet na Dios iray inaatey, tan walay ilalo dan manbilay ed dalin ya anggad angga. Nen asumpal lay Osman, nilakap na pigaran wadman tan akisalamat ira ed “maong a balita ya nanlapud si Jehova.” Insan pinmawil si Osman ed panka-cart witnessing to.

 Kayari na tulor, linma ed cart so pigara ed saray inateyan tan tinepetan day Osman tan say pamilya to nipaakar ed Biblia. Andukey so impantongtong da. Antis iran inmalis, angala ira na publikasyon tan naupot lawari so karga na cart.