Onlad karga

Sulat ed Silong na Washing Machine

Sulat ed Silong na Washing Machine

 Kayarin abautismoan si Zarina bilang sakey a Tasi nen Jehova ed Russia, sikatoy sinmempet ed Central Asia, tan determinado ya pabalegen ed katuaan so duaran anak ton bibii. Lapud mairap so bilay to, sikatoy akiayam ed apartment ya saksakey so kuarto, ya panaayaman met na atateng to, agi ton laki, tan ayro to. Sikatoy binawalan na atateng to ya ibangat iray ananak to ed Biblia. Binagaan da met iray ananak nen Zarina ya ag-ira mitotongtong ed ina ra tungkol ed Biblia.

 Inisip ya maong nen Zarina no panon ton nabangatan iray ananak to nipaakar ed si Jehova. (Proverbio 1:8) Kanian aminpiga ya nampikasi ed si Jehova parad tulong tan karunongan. Nan-isip met na paraan no panon ton nabangatan iray ananak to. Itatagar to ra ya manpasyar tan itotongtong tod sikara iray balibalin pinalsa. Baleg so epekto na satan pian magmaliw ya interesado ed Dios iray ananak to.

 Ontan met, nan-isip si Zarina na sananey nin paraan pian nabangatan to ira panamegley na libron Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia? * Kokopyaen to ed piraso na papel iray parapo tan tepet ya walad libro. Kaiba met ed sulat to so daiset ya eksplinasyon pian mas natalosan da itan. Insan to iyamot so sulat tan lapis diad silong na washing machine ya walad banyo. Diman babasaen tan eebatan na ananak to iray sulat nen Zarina.

 Diad onian paraan, abangatan nen Zarina iray ananak to na duaran kapitulo na libron Ibabangat na Biblia antis iran akaromog na sarili dan ayaman. Nen akaalis la ra, sarag to la ran ibangat ya anggapoy manbawal ed sikara. Nen Oktubre 2016, bansag ya abautismoan so duaran anak ton bibii, tan maliket ira ed lapud nagmaliw ya mataktika tan marunong so nanay da pian naaralan da so Biblia.

^ Say uusaren la na karaklan natan et say libron Antoy Ibabangat na Biblia?