Onlad karga

Mauyamon Inyebat ed Saray Mamapasnok ya Pari

Mauyamon Inyebat ed Saray Mamapasnok ya Pari

Si Artur, sakey ya manangasikaso na sirkito ed Armenia, so ombibisita ed sakey ed saray kongregasyon na Saray Tasi nen Jehova. Naamtaan to ya agda ni asali so nampulong ed publiko, singa say panagpulong panamegley na literature display cart. Pian igapo iyan paraan na panagpulong, si Artur tan say asawa ton si Anna, kaiba so sakey nin Tasi ya si Jirayr, et angipasen na cart diad sakey ya melag a baley. Nampili iray pasen ya dakel so totoon ondadalan.

Naimanon tampol na saray ondadalan so cart tan mangaala iray literatura. Balet ag-abayag, anggan saray onsusumpa ed saray Tasi et naimano da met iyan balon paraan na panagpulong. Walay duaran pari ya inmasingger, tan bigla labat ya dinepakan na sakey ed sikara so cart. Insan to tinampal ed lupa si Artur, kanian naplag so salming to. Sasalien nen Artur, Anna, tan Jirayr ya pakalmaen iray pari balet anggapoy agawaan da. Ginatin-gatinan na duaran pari so cart tan intaytayak da ni ingen iray literatura. Kayari dan pinansalitaan na aliwliwa tan tinaktakot iray Tasi, inmalis la ra.

Linmad opisina na saray pulis si Artur, Anna, tan Jirayr pian i-report so agawa. Impaliwawa da so agawa tan anginabang met ira na mensahen nanlapud Biblia ed pigaran pulis tan ed arum nin mantratrabaho diman. Insan inawit da irayan taloran Tasi diad opisina na pulis ya mamemben ed reklamo da. Nen unaan et labay to labat ya amtaen no antoy agawa. Balet nen naamtaan ton agbinmawi si Artur nen tinampal na pari, anggano baleg so laman to, tinmunda lan nantepet so pulis nipaakar ed kaso insan la nantepet nipaakar ed pananisia na saray Tasi. Inmabot ed apatiran oras so impantongtong da! Mandinayew so pulis ed naamtaan to tan imbaga to: “Maomaong itan ya relihyon! Labay ko met so onloob ed satan!”

Artur tan Anna

Diad sinmublay ya agew, nen nampulong lamet ed publiko si Artur, inasinggeran na sakey a lakin akaimaton ed agawa ed imbeneg ya agew. Kinomendaan toy Artur lapud kalmado tan agbinmawi ed saramay pari. Imbaga to ni ya lapud anengneng to, nakal lay respeto to ed saray pari.

Diad saman ya labi, si Artur et pinapawil na samay pulis ya mamebemben ed reklamo da diad istasyon na pulis. Imbes ya pantongtongan da so kaso, dakel so tepet to nipaakar ed Biblia. Wala ni ingey duaran pulis ya akila ed tongtongan da.

Nen sinmublay ya agew, pinmawil lamet si Artur diad opisina na pulis, balet natan et labay ton ipabantay so pigara ed saray video ya nibase ed Biblia. Tinawag na pulis so arum nin kakaiba to pian nabantayan da met iray video.

Bilang resulta na makapuy ya ugalin impanengneng na duaran pari, dakdakel ya pulis so apulongan diad unonan pankanawnawa. Angiter itan na positibon impresyon ed Saray Tasi nen Jehova.