Onlad karga

Mabulbulos Dan Inyapay so Inkasikara—Diad Guyana

Mabulbulos Dan Inyapay so Inkasikara—Diad Guyana

 “Agko nadeskribe so liket ko ya manlingkor ed lugar ya mas baleg so pankaukolan!” Ontan so imbaga nen Joshua ya taga United States, ya namboluntaryo ed Guyana. Ontan met so liket ya alikna na dakdakel ya Tasi ya linma ed sayan bansa ed South America ya mabunga so ministeryo. * Anto ray naaralan tayo ed sarayan boluntaryo ya tinmulong ed arum ya bansa? No planom so manboluntaryo ed arum a bansa, panon kan natulongan na saray eksperiensya ra?

Antoy Amakiwas ed Sikara?

Linel

 Antis ya linmad Guyana, si Linel ya taga United States et akila ya nampulong ed teritoryan mataltalag ya napulongan. “Kaiba ak ed grupo na 20 ya agagi ya inyasain a manpulong ed probinsya na West Virginia,” so inkuan to. “Say duaran simba ya impanpulong tan maliket ya ulopan et baleg so epekto to ed siak! Mas desidido ak natan ya panlingkoran si Jehova ed anggaay nayarian ko.”

Erica tan Garth

 Inisip na sanasawan Garth tan Erica so manlingkor ed arum ya bansa, tan apili day Guyana. Akin? “Walay kabat min sanasawa ya inmalis pian ontulong diman,” so imbaga nen Erica. “Malikeliket ira tan labalabay day kimey diman kanian apaseseg kami met ya onalis.” Taloran taon ya malikeliket a nanlingkor diman si Erica tan Garth, tan impasen da itan ya “pinabpablin asainmin.” Inkuan nen Garth: “Sinali mi manlingkor ed arum ya bansa tan apruebaan mi ya talagan maliket a maong.” Ag-abayag, naimbitaan iran sanasawa ya manaral ed Gilead tan natan et manlilingkor irad Bolivia.

Maliket ya manpupulong iramay inmalis ed arum ya bansa lapud dakel so interesado ed Biblia

Panon Iran Namparaan?

 Papasesegen itayo na saray prinsipyo na Biblia ya manbilay a simpli. (Hebreo 13:5) Papasesegen itayo met ya mankuenta ni antis tayon manggawa na importantin desisyon ed bilay. (Lucas 14:26-33) Kaiba ed satan so iyalis ed arum ya bansa. Insulat nen Garth: “Antis kamin linma ed Guyana, pinasimpli mi nen Erica so bilay mi. Inlako mi negosyo, abung, tan amin ya gamit mi ya akatambak labat ed abung. Binmayag met itan na pigaran taon. Legan min gagawaen iratan, sankanonot mi so panlingkor ed Guyana tan tinaon kami ya oonla diman.”

Sinead tan Paul

 Kaukolan met ya isipen so pananap na pambilay. Wala ray boluntaryo ya sarag day mantrabaho diad lugar ya nila da, no iyabuloy na bansa. Wala met iray inmalis ya intuloy da so trabaho da panamegley na Internet. Saray arum et onsesempet ya magano ed bansa ra pian makapantrabaho. Si Paul tan Sinead et tinaon iran ompapawil ed Ireland pian mantrabaho. Kanian akapanlingkor ira na 18 taon diad Guyana, kaiba lay pitoran taon nen awalaan iray anak.

Christopher tan Lorissa

 Ibabaga na Salmo 37:5: “Ipiam ed si Jehova so dalan mo; manmatalek kad sikato, tan sikatoy onkiwas parad sika.” Si Christopher tan Lorissa ya taga United States et lanang dan ipipikasi so goal da ya makapanlingkor ed arum a bansa. Tan diad panagdayew na pamilya da et pantotongtongan da iray nepeg dan gawaen, tan ililista da iray maong tan aliwan marakep ya epekto na desisyon da. Lapud nairapan iran manaral na balon lenguahe, pinili da so Guyana lapud English so opisyal ya lenguahe.

 Insan da inunor so prinsipyo na Proverbio 15:22: “Agnasumpal iray plano no anggapoy pantotongtong, balet walay nagawaan no dakel so mananimbawa.” Nansulat ira ed branch office ya akansakop ed kimey diad Guyana, * tan imbaga da so impormasyon da tan no kapigan ira available ya manlingkor diman. Nantepet met ira no anto ray serbisyo ed medikal, say klima, tan no antoy kultura diman. Inebatan na branch office iray tepet da, insan inter na branch office so impormasyon dan dua ed saray elder diad kongregasyon ya alisan da.

 Si Linel ya abitla nen niman et manangasikaso na sirkito la natan diad Guyana. Antis iran inmalis, inunor da met so prinsipyo na Proverbio 15:22. “Likud ed pantipon na pamasahe mi,” so imbaga to, “akitongtong ak ed saramay asali day nanlingkor ed arum ya bansa. Imbagak iya ed pamilyak, saray elder ed kongregasyon mi, tan diad manangasikaso na sirkito mi. Tan binasak met iray publikasyon tayo nipaakar ed panlingkor ed saray lugar ya mas baleg so pankaukolan.”

Joseph tan Christina

 Dakel ed saramay labay day manlingkor ed arum ya bansa et ombibisita nin unona ed samay lugar ya labay dan panlingkoran. “Nen first time mi linma ed Guyana,” so istorya na sanasawan Joseph tan Christina, “nanayam kami na taloran bulan. Dugaruga iman pian nanengneng mi no antoy magmaliw ya kipapasen mi diman. Anempet kami, imparaan mi ray nakaukolan mi, insan kami inmalis.”

Panon Iran Nan-adjust?

Joshua

 Pian maliket ya makapanlingkor ed arum ya bansa, kaukolan ya mansakripisyo tan mibagay iray boluntaryo ed kipapasen tan kultura na bansa. Singa bilang, maslak ed saray nanlapud ambetel ya lugar et kaukolan day man-adjust ed ampetang ya bansa ta amayamay so insekto. “Agak apasal ed dakel ya insekto,” so kuan nen Joshua ya abitla nen niman. “Singa mas angkakabaleg iray wadia ed Guyana! Pero apasal ak lanlamang. Naamtaan ko met ya pian nabawasan so insekto, kaukolan ya malinis a lanang so abung. Kaiba lay pansinop na anganan, pambantak na basura, tan regular a panlinis.”

 Pian makapan-adjust ed arum ya bansa, kaukolan mo met ya aralen ya lutoen tan kanen iray putahe da. “Nampabangat kamin san-roommate ed saray agagi no panon ya lutoen iray panangan da,” so nanonotan nen Joshua. “No naaralan min lutoen so sakey a balon putahe, iimbitaan mi pigaran agagi ya miakan ed sikami. Nai-enjoy mi iya ta nakakabat mi ray agagi tan nakakaaro mi ra.”

Paul tan Kathleen

 No nipaakar ed kultura, oniay nanonotan nen Paul tan Kathleen: “Kaukolan min aralen no antoy ugali tan no antoy matukoy ya kawes ed ampetang ya lugar ya balo ed sikami. Kanian importante ya manpaabeba kami tan umanen mi ray akasanayan mi, basta aliwan kontra ed saray prinsipyo na Biblia. Lapud akibagay kami ed kultura da, mas naaro kami na kongregasyon tan mas mabunga so ministeryo mi.”

Anto Iray Gunggona?

 Alikna nen Joseph tan Christina so alikna na saray boluntaryo: “Dakel so bendisyon no ikompara ed saray subok tan problema. Nen tinaynan mi iray apasalan mi, atulongan kamin umanen so prayuridad mi. Anengneng mi ya saray ipapasen min importante et agmet manaya importante. Apaseseg kami ed mismon eksperiensya mi ya itultuloy min gawaen so anggaay nayarian mi parad si Jehova. Nagmaliw kamin maliket tan kontento.”

 Oniay imbaga nen Erika ya abitla nen niman: “Akatulong so impanlingkor mi nen asawak ed lugar ya mas baleg so pankaukolan pian natalosan mi no anton talagay labay ya ibaga na panagmatalek ed si Jehova. Aliklikna mi so tulong nen Jehova diad paraan ya agmi nin balot asali. Tan lapud sarayan balon naeksperiensya mi, mas inmelet so relasyon min sanasawa.”

^ Nabasa so history na kimey diad bansan Guyana ed 2005 Taunang Aklat ng mga Saksi ni Jehova.

^ Say branch office ed Trinidad tan Tobago so mangaasikaso ed kimey diad Guyana.