Onlad karga

Onlad secondary menu

Onlad saray karga

Saray Tasi nen Jehova

Pangasinan

Onliing!  |  Hulyo 2014

Inerel Iray Manananem ed Europe

Inerel Iray Manananem ed Europe

PIGARAN siglo lay apalabas, diad Europe, dakel so inerel tan pinatey lapud takot ed saray manananem. Agawa iya diad France, Germany, northern Italy, Switzerland, ontan met ed Belgium, Luxembourg, tan Netherlands. “Libolibo so inatey diad Europe tan ed saray bansan sakop na satan,” tan “minilyon so pinairap, inaresto, inimbestigaan, binusol, akonsiensia, tan ataktakot,” so kuan na libron Witch Hunts in the Western World. * Panoy inggapo na sayan alablabas ya panagsuspetsa? Antoy amaloor ed satan?

Say Inquisition tan say The Hammer of Witches

Baleg so impluensya na Inquisition ed saray agawa. Pinorma iya na Romano Katolikon Simbaan nen koma 13 a siglo “pian kombertien iray apostata tan amperen iray arum ya onsian,” so impaliwawa na libron Der Hexenwahn (The Witch Mania). Say Inquisition et inmakto bilang pulis na simbaan.

Nen Disyembre 5, 1484, angipaway si Pope Innocent VIII na papal bull odino dokumento ya mangokondena ed panananem. Inikdan to met na autoridad so duaran inquisitor—si Jakob Sprenger tan Heinrich Kramer (kabkabat met ed ngaran tod Latin ya Henricus Institoris)—pian naresolbe so problema. Ginawa na sarayan duaran lalaki so libron Malleus Maleficarum odino The Hammer of Witches. Inusar iya na saray Katoliko tan Protestanti bilang reperensya nipaakar ed panananem. Karga na satan a libro iray imahinasyon nipaakar ed saray manananem ya base ed saray is-istorya ya nanlapud saray relihyoso tan legal iran argumento sumpad panananem, tan saya so angibasiyan da no panon dan nabidbir tan napatey iray manananem. Diad amin a libro ed interon mundo, say The Hammer of Witches et adeskribe  bilang ‘sankaruksaan tan . . . sankarakelan so dineral to.’

Diad amin a libro ed interon mundo, say The Hammer of Witches et adeskribe bilang ‘sankaruksaan tan . . . sankarakelan so dineral to’

Saray naakusaan ya manananem et agkaukolan a napruebaan ya talagan manananem ira. Ibabaga na libron Hexen und Hexenprozesse (Witches and Witch Trials) ya say gagala labat na pambista et “pian paaminen so naakusaan panamegley na pangombinse, pamilit, odino pamuersa.” Kasmak so panagpairap.

Lapud libron The Hammer of Witches tan say papal bull ya impaway nen Pope Innocent VIII, ginmapo so malaknab ya panag-anap ed saray manananem diad Europe. Kaaruman ni, lapud tulong na balon teknolohiya, say printing press, maples ya nikayat iyan kalokoan, ya asabi to ni Atlantic ya anggad America.

Siopa ray Naakusaan?

Masulok ya 70 porsiento ed saray inakusaan et bibii, lalo la ray balo ya kaslakan et anggapoy mangiyagel ed sikara. Kaiba la ray mairap bilay, matatatken, tan bibiin manlalakoy herbal iran tambal lalo la no ag-onipekto iratan. Talagan anggapoy nipuera—mayaman o mairap, laki o bii, kabkabat o andi.

Amin a nagawan mauges et itetetel dad saramay totoon sususpetsaen dan manananem. Sikara kuno so “lapuan na panyeyelo tan saray salot ya bisukol tan bigis ya manederal ed saray bukel tan bunga na dalin,” so kuan na German a magasin ya Damals. No unoran na kristal ed saray tanem ed uma, no agmakapawalay gatas so baka, no baog so laki tan agmakapananak so bii, seguradon natetel iray manananem!

Sinimbang iray naakusaan ta iisipen dan saray manananem et alemlemew odino anggapoy belat da

Panon ya naamtaan no say sakey et manananem? Saray sususpetsaen ya manananem et itaker da insan ikarga da rad “abenditoan” ya ambetel a danum. No onlereg ira, labay ton ibaga et inosente kanian ilimuas da ra. No onletaw balet, labay ton ibaga et manananem ira, kanian pateyen da ran tampol odino ipalima da ra pian bistaen. Saray arum et simbangen da ta iisipen dan saray manananem et alemlemew odino anggapoy belat da.

Say sakey nin paraan et say pananap ed “marka na Diablo,” sakey iyan “sankanengneng a tanda na paknaan na Diablo tan say manananem,” so kuan na Witch Hunts in the Western World. Anapen na saray autoridad so marka “diad pangarkar ed amin ya buek na naakusaan tan nengnengen dan maong so amin ya parte na laman to,” diad publiko! Insan da turoken na dagum so antokaman ya nanengneng dan marka, singa say siring, butil, tan piglat. No turoken da et agnasakitan odino ag-ondala, ibaga ran marka itan nen Satanas.

Susuportaan na Katoliko tan Protestanti so pangerel ed saray manananem, tan diad arum ya rehyon et mas grabe iray Protestantin mananguley nen saray Katolikon kaiba ra. Balet, sinmabin siansiay panaon ya nagmaliw lan makatunongan iray totoo. Singa bilang, nen 1631, insulat nen Friedrich Spee, sakey ya parin Jesuit ya angibad amayamay a totoon naakusaan tan pinoolan a mabilay diad poste, ya parad sikato et anggapoy kasalanan da. Tan no ag-ontunda so pananap ed saray manananem, impasakbay to ya anggapo lay nakeran too ed dalin! Ontan met, amoria na saray doktor ya say pankayerker et nayarin lapud sakit aliwan lapud aselepay demonyo. Legan na koma 17 a siglo, biglan dinmaiset so bilang na panagbista, tan diad sampot na satan a siglo, anggapo la iratan.

Antoy naaralan tayo ed satan ya aliwdiwan panaon? Nia so importantin leksion: Nen sinalatan na saray mankuan a Kristiano so puron bangat nen Jesu-Kristo na saray relihyoson katilaan tan panag-anito, nanresulta itan ed graben kaugsan. Nipasakbay so pamalaw na saratan ya agmatoor a lalaki ed tuan Inkakristiano, tan oniay ibabaga na Biblia: “Napauges so dalan na katuaan.”2 Pedro 2:1, 2.

^ par. 2 Kaibad saray sakop na Europe so America.