Setting ed pan-access

Manpili na Lenguahe

Onlad secondary menu

Onlad saray karga

Onlad karga

Saray Tasi nen Jehova

Pangasinan

Anto so Peteg ya Ibabangat na Biblia?

 KAPITULO KATORSE

No Panon Mon Gawaen a Maliket so Bilay na Pamilyam

  • Anto so nakaukolan ed pagmaliw a maong ya asawan laki?

  • Panon a maaligwas a nagawaan na asawan bii so betang to?

  • Anto so nalalanor ed pagmaliw a maong ya ateng?

  • Panon a makatulong so ananak pian magmaliw a maliket so bilay na pamilya?

1. Anto so sekreto ed maliket a bilay na pamilya?

LABAY nen Jehova a Dios a magmaliw a maliket so bilay na pamilyam. Say Salita to, say Biblia, so mangiiter na saray totontonen parad kada membro na pamilya, a manideskribe ed saray betang a pagagawa na Dios ed balang sakey. Sano sumpalen na saray membro na pamilya iray betang da a mitunosan ed simbawa na Dios, makapalikliket iray resulta. Oniay imbaga nen Jesus: “Lalon mapalar so saray ondengel ed salita na Dios, tan sikatoy unoren da.”Lucas 11:28.

2. Akadepende so liket na pamilya diad pamidbir tayo ed anto?

2 Akadependin tuloy so liket na pamilya diad pamidbir tayon say pamilya et nanlapu ed si Jehova, a tinawag nen Jesus ya “Ama mi.” (Mateo 6:9) Amin a pamilya diad dalin so niwala lapud mangatatawen ya Ama tayo—tan seguradon amta to no panon a magmaliw a maliket so pamilya. (Efeso 3:14, 15) Kanian, anto so ibabangat na Biblia nipaakar ed betang na kada membro na pamilya?

SAY PAMILYA SO NANLAPUD DIOS

3. Panon so impaneskribe na Biblia ed gapoan na pamilya, tan akin a makaseguro itayo a tua so ibabaga na satan?

3 Pinalsa nen Jehova so inmunan totoo, si Adan tan Eva,  tan impankasakey to ira bilang asawan laki tan bii. Inyan to ra ed marakdakep a paraison ayaman diad dalin—say hardin na Edentan ingganggan to ira a manilalak. “Manbunga kayo, tan ondakel kayo, tan makmakan yo so dalin,” so inkuan nen Jehova. (Genesis 1:26-28; 2:18, 21-24) Aliwa labat iyan istorya odino tongtong-basilyo, lapud impabitar nen Jesus a tua so imbaga na Genesis nipaakar ed gapoan na bilay na pamilya. (Mateo 19:4, 5) Anggaman makakaeksperiensya itayo na dakel a problema tan say bilay natan et agmitunosan ed inggagala na Dios, nengnengen tayo no akin a posible so pakawalaan na liket ed pamilya.

4. (a) Panon a makatulong so kada membro na pamilya pian magmaliw a maliket so pamilya ra? (b) Akin ya importantin aralen so impanbilay nen Jesus pian magmaliw a maliket so pamilya?

4 Makatulong so kada membro na pamilya pian magmaliw a maliket so pamilya ra no aligen da so Dios ed panangipanengneng na aro. (Efeso 5:1, 2) Balet, panon tayon aligen so Dios, anta agtayo anggan nanengneng? Naaralan tayo no panon so ikikiwas nen Jehova lapud imbaki to so panguloan ya Anak to diad dalin manlapud tawen. (Juan 1:14, 18) Sanen wadiad dalin, inalig a maong na sayan Anak, si Jesu-Kristo, so mangatatawen ya Ama to, kanian say pakanengneng tan pakadngel ed si Jesus et singa met la pakakanengneng tan pakakadngel ed si Jehova. (Juan 14:9) Kanian, no aralen tayo so nipaakar ed aro ya impatnag nen Jesus tan tumboken tayo so ehemplo to, makatulong so kada sakey ed sikatayo pian lalon maliket so bilay na pamilya.

SAKEY A MODELON ALIGEN NA KAASAWAAN A LALAKI

5, 6. (a) Panon a naalig na saray asawan lalaki so impantrato nen Jesus ed kongregasyon? (b) Anto so nepeg a gawaen pian naperdona iray kasalanan?

5 Ibabaga na Biblia a nepeg a tratoen na kaasawaan a lalaki so kaasawaan dan bibii unong ed pantratrato nen Jesus ed saray babangatan to. Nonoten pa iyan bilin na Biblia: “Asawan lalaki, aroen yo so saray kaasawaan yo, a singa met si Kristo ya inaro to so iglesia, tan insaklang to so inkasikato nisengeg ed [sikara] . . . Ontan met so nepeg na saray asawan lalaki a panangaro ra ed saray kaasawaan dan dili a singa panangaro ra ed laman dan dili. Say mangaro ed asawa ton dili aroen toy dilin laman  to: Ta anggapo ni toon amusol ed laman ton dili; noag ingen sikato so taganoen to tan pablien to a singa met si Kristo a pinabli to so iglesia.”Efeso 5:23, 25-29.

6 Say aro nen Jesus ed kongregasyon na saray babangatan to so angiletneg na naspot ya ehemplo parad saray asawan lalaki. ‘Inaro ira nen Jesus angga ed kasampotan,’ ya imbagat to so bilay to parad sikara, anggaman ag-ira ayadyari. (Juan 13:1; 15:13) Mipadpara, oniay impaseseg ed kaasawaan a lalaki: “Asawan lalaki, aro yo so saray kaasawaan yo, tan agkayo magmaliw ya ampait ed sikara.” (Colosas 3:19) Anto so makatulong ed asawan laki pian niyaplika to itan a simbawa, nagkalalo la no sagpaminsan a nalingo so akulaw to? Nepeg ton tandaan a sikatoy nalilingo met tan isipen to no anto so nepeg ton gawaen pian nagamoran so panamerdona na Dios. Anto so nepeg ton gawaen? Nepeg ton perdonaen iramay mankakasalanan ed sikato, kaiba lay akulaw to. Siempre, ontan met so nepeg a gawaen na asawan bii. (Mateo 6:12, 14, 15) Kasin natetebek mo no akin ya ibabaga na arum a say maaligwas a panangasawa et say impantekep na duaran maong a manamerdona?

7. Anto so inkonsidera nen Jesus, tan anton ehemplo parad saray asawan lalaki so impatnag na satan?

7 Nepeg met ya imanoen na kaasawaan a lalaki a naynay ya impatnag nen Jesus so konsiderasyon ed saray babangatan to. Ninodnonot to iray limitasyon tan pisikal a pankaukolan da. Alimbawa, sanen naksawan la ra, oniay imbaga to: “Gali dia ed arawi ed sakey a pasen a lawak, tan manpainawa kayon magano.” (Marcos 6:30-32) Saray asawan bibii so makanepegan met na maaron konsiderasyon. Sikara so dedeskribien na Biblia bilang “mayumis a baso” kanian niganggan iray kaasawaan a lalaki ya “igalang” da ira. Akin? Lapud sikaran sanasawa so parehon walaan na agkanepegan a “grasya na bilay.” (1 Pedro 3:7) Nepeg a tandaan na kaasawaan a lalaki a say katooran na sakey a too so mabmabli ed imaton na Dios, aliwan say pagmaliw a laki odino bii.Salmo 101:6.

8. (a) Panon a say asawan laki a ‘mangaaro ed asawa ton dili et aaroen toy dilin laman to’? (b) Say pagmaliw a “saksakey a laman” so mankabaliksan na anto parad asawan laki tan bii?

8 Ibabaga na Biblia a say asawan laki a ‘mangaaro ed asawa  ton dili et aaroen toy dilin laman to.’ Lapud say asawan laki tan asawan bii et “aliwa la ran duara, noag saksakey a laman,” unong ya impabitar nen Jesus. (Mateo 19:6) Kanian nepeg a sikaran dua labat so manggayaga ed seksual ya interes dan dua. (Uliran 5:15-21; Hebreos 13:4) Nagawaan itan na sanasawa no peneken dan dua iray pankaukolan na balang sakey. (1 Corinto 7:3-5) Makatantanda so panonot ya: “Anggapo ni toon amusol ed laman ton dili; noag ingen sikato so taganoen to tan pablien to.” Saray kaasawaan a lalaki so kaukolan a mangaro ed kaasawaan dan bibii no panon ya aaroen da so inkasikaran dili, a tandaan dan sikara so walaan na eebatan ed ulo ra, si Jesu-Kristo.Efeso 5:29; 1 Corinto 11:3.

9. Anton kalidad nen Jesus so abitla ed Filipos 1:8, tan akin a satan a kalidad et nepeg ya ipanengneng na kaasawaan a lalaki ed kaasawaan dan bibii?

9 Sinalita nen apostol Pablo so nipaakar ed “matamoy a panangaro nen Kristo Jesus.” (Filipos 1:8NW) Say inkamatamoy nen Jesus et makaparepreskon kalidad, a makapasagyat ed bibii a nagmaliw a babangatan to. (Juan 20:1, 11-13, 16) Pipirawaten met na saray kaasawaan a bibii so matamoy a panangaro na kaasawaan dan lalaki.

SAKEY YA EHEMPLO PARAD KAASAWAAN A BIBII

10. Anton ehemplo so intarya nen Jesus parad kaasawaan a bibii?

10 Say pamilya et sakey ya organisasyon, tan nakaukolan so sakey ya ulo pian mauksoy so ikurang na satan. Anggan si Jesus et walay pampapasakopan to bilang Ulo to. “Say ulo nen Kristo [et] say Dios,” a singa say “ulo na balang bii say laki.” (1 Corinto 11:3) Say panagpasakop nen Jesus ed inkaulo na Dios so maabig ya ehemplo, lapud amin tayo so walaan na sakey ya ulo a nepeg a pampasakopan.

11. Anto so nepeg ya ugali na asawan bii ed asawa to, tan anto so nayarin magmaliw ya epekto na kondukta to?

11 Nalilingo iray ag-ayadyarin lalaki tan mabetbet et aliwan tanton napanuliranan ya ulo na pamilya. Anto sirin so nepeg a gawaen na asawan bii? Agto nepeg a melmelagen so nagagawaan na asawa to odino samsamen so inkaulo to. Nepeg a nodnonoten na asawan bii a diad pakanengneng na Dios et importantin tuloy so mauyamo tan mareen ya awawey. (1 Pedro  3:4) Diad pangipatnag to ed satan ya awawey, mainomay ton nipanengneng so maridios a panagpasakop, anggan diad mairap iran kipapasen. Niarum ni, oniay ibabaga na Biblia: “Say asawan bii nepeg ton takotan [odino respetoen a maong] so asawa to.” (Efeso 5:33) Balet panon to no say asawa to et agmangawat ed si Kristo bilang Ulo to? Oniay impaseseg na Biblia ed saray kaasawaan a bibii: “Sikayo’ran asawan bibii, tuloken yo komon so saray dilin kaasawaan yo; pian, saray agmanisia [ed] salita napatulok ira ya andi salita, lapud maong a panagbilay na asawa ra; no umamengen da so masimpit a panagbilay yo, a sikato so sitatakot” odino, walaan na aralem a panagrespeto.1 Pedro 3:1, 2.

12. Akin ya aliwan makapuy so marespeton pangibalikas na asawan bii ed saray opinyon to?

12 Mananisia man odino andi so asawa to, nipanengneng na asawan bii so panagrespeto no mataktika ton ibabalikas so opinyon to a midumaan ed asawa to. Nayarin duga so opinyon na asawan bii, tan say interon pamilya so nagunggonaan no sikato so dengelen na asawa to. Anggaman ag-inmabobon si Abraham sanen angisuheri so asawa ton si Sara na praktikal a solusyon ed sakey a problema na sankaabungan da, oniay imbaga na Dios ed sikato: “Dengel ka ed boses to.” (Genesis 21:9-12) Siempre, no say desisyon na asawan laki et agmisumlangan ed ganggan na Dios, ipanengneng na asawan bii so panagpasakop to diad panuporta ed satan.Gawa 5:29; Efeso 5:24.

Anton maabig ya ehemplo so impatnag nen Sara parad saray asawan bibii?

13. (a) Anto so ipapaseseg na Tito 2:4, 5 a gawaen na de-asawan bibii? (b) Anto so ibabaga na Biblia nipaakar ed pansian tan pandiborsyo?

13 Diad panumpal to ed betang to, baleg so nagawaan na asawan bii diad pangasikaso ed pamilya. Alimbawa, ipapabitar na Biblia a saray de-asawan bibii et ‘aroen da so saray kaasawaan da, aroen da iray anak da. A mankalakal ira, malinis ira, maasikaso ra ed abung, makuli ra, pauleyan ira ed saray asawa ra a dili.’ (Tito 2:4, 5) Say asawan bii tan ina ya onkikiwas ed ontan a paraan so makagamor na magnayon a panangaro tan respeto na pamilya to. (Uliran 31:10, 28) Balet, lapud say panangasawa et pantekep na duaran ag-ayadyarin indibidual, walaray mairap a kipapasen a nayarin manresulta ed pansian odino pandiborsio. Aabuloyan na Biblia so pansian diad pigaran kipapasen. Ingen,  say pansian so agnepeg a leglemewen, lapud oniay insimbawa na Biblia: “Say bii agmisian ed asawa to . . . ; tan say laki agto kaindanen so asawa to.” (1 Corinto 7:10, 11) Tan say Makasulatan a basiyan labat na pandiborsio et say pakapilawanan na sakey ed saray kapareha.Mateo 19:9.

AYADYARIN EHEMPLO PARAD ATATENG

14. Panon so impantrato nen Jesus ed saray ugugaw, tan anto so nakaukolan na ananak ed atateng da?

14 Angipatnag si Jesus na naspot ya ehemplo parad atateng no panon dan tratoen iray ananak da. Sanen saray angkekelag ya ugugaw et aamperen na arum pian agmakaasingger ed si Jesus, oniay inkuan to: “Paulyan yo so saray angkekelag ya ugugaw ya ondago ed siak; agyo ra sebelan.” Ibabaga na Biblia ya “inala to ra ed saray taklay to, tan benendisyonan to ra, ya intapew to so saray lima to ed sikara.” (Marcos 10:13-16) Lapud angigana na panaon si Jesus parad saray angkekelag, agta ontan met so nepeg mon gawaen ed dilin ananak mo? Nakaukolan da so dakel a panaon mo, ya aliwan daiset labat. Nakaukolan a mangigana ka na panaon ed pambangat ed sikara, lapud satan so ingganggan nen Jehova a gawaen na saray atateng.Deuteronomio 6:4-9.

15. Anto so nagawaan na atateng pian naprotektaan iray ananak da?

 15 Diad lalon iyuuges na sayan mundo, nakaukolan na ananak so proteksion na atateng da manlapud totoon manasalin mamasakit ed sikara, a singa saray managbiktima ed seksual a paraan. Nonoten pa so impanprotekta nen Jesus ed saray babangatan to, a maaro ton tinawag ya “angkekelag ya ananak.” Sanen sikato lay erelen tan pateyen, si Jesus et nanremedyo ni pian makabatik iray babangatan to. (Juan 13:33, NW; 18:7-9) Bilang ateng, nakaukolan ya alerto ka ed saray pakana na Diablo a mamasakit ed saray angkekelag nin ananak mo. Nakaukolan a pasakbayan mo la ra. * (1 Pedro 5:8) Mas alodloor natan so kapeligroan ed pisikal, espiritual, tan moral a kaligenan da.

Anto so naaralan na atateng ed impantrato nen Jesus ed ugugaw?

16. Anto so naaralan na atateng ed paraan na impideneng nen Jesus ed ag-inkayadyari na saray babangatan to?

 16 Diad samay labi sakbay na impatey nen Jesus, nankokolkol iray babangatan to no siopa so manunaan ed sikara. Imbes a pampasnokan to ira, si Jesus so maaron amaseseg ed sikara diad panamegley na salita tan alimbawa to. (Lucas 22:24-27; Juan 13:3-8) No sakey kan ateng, sarag mo kasin tumboken so ehemplo nen Jesus sano ipepetek mo iray ananak mo? Tua, nakaukolan da so disiplina, balet nepeg a gawaen itan ed “dugarugan paraan” tan agbalot gagawaen itan tekep na sanok. Maseguron agmo labay so bengatbengat a mansalita a “singa saray kisaksak na kampilan.” (Jeremias 30:11, NW; Uliran 12:18) Say disiplina so nepeg a gawaen ed paraan a natalosan na anak mo a talagan manepeg itan.Efeso 6:4; Hebreos 12:9-11.

SAKEY A MODELON ALIGEN NA ANANAK

17. Diad antoran paraan ya impanengneng nen Jesus so naspot ya ehemplo parad saray ananak?

17 Wala kasi so naaralan na saray ananak ed si Jesus? On, wala! Diad mismon alimbawa to, impatnag nen Jesus no panon ya unoren na ananak so atateng da. Inkuan to: “Unong na imbangat na Ama ed siak, salitaen ko.” Insan inyarum to ni: “Gawaen ko lawas so saray bengatla a makapaliket ed sikato.” (Juan 8:28, 29) Si Jesus so matulok ed mangatatawen ya Ama to, tan ibabaga na Biblia a nepeg ya unoren na ananak so atateng da. (Efeso 6:1-3) Anggaman ayadyarin ugaw nensaman si Jesus, inunor to so ag-ayadyarin atateng to, si Jose tan Maria. Satan so seguradon amawala na liket ed kada membro na pamilya nen Jesus!Lucas 2:4, 5, 51, 52.

18. Akin a naynay ya inunor nen Jesus so mangatatawen ya Ama to, tan siopa so manliket sano unoren na ananak so atateng da?

18 Wala ta iray paraan a naalig na ananak si Jesus ta pian napaliket da so atateng da? Tua a no maminsan et saray kalangweran so nayarin nairapan a mangunor ed atateng da, balet satan so labay na Dios a gawaen na ananak. (Uliran 1:8; 6:20) Si Jesus so naynay ya angunor ed mangatatawen ya Ama to, anggan ed mairap iran kipapasen. Aminsan, sanen wala so mair-irap a pagagawa na Dios ed si Jesus, oniay inkuan to:  “Yarawim so saya a kopa [sakey a kakaukolanen] ed siak.” Balet, ginawa nen Jesus so ingganggan na Dios, lapud inisip to ya amta nen Ama to so sankaabigan parad sikato. (Lucas 22:42) Diad panaral na ananak a magmaliw a matulok, napaliket dan maong so atateng da tan say mangatatawen ya Ama ra. *Uliran 23:22-25.

Anto so nepeg ya isipen na saray kalangweran sano sikara so tutuksoen?

19. (a) Panon a tutuksoen nen Satanas so ananak? (b) Anto so nayarin epekto ed atateng no say ananak da et manggawa na mauges?

19 Si Jesus so tinukso na Diablo, tan segurado itayo a tuksoen to met iray kalangweran a manggawa na makapuy. (Mateo 4:1-10) Uusaren nen Satanas a Diablo so panagdesdes na saray kalimog, a mairap a resistian. Importante sirin ya agmiuulop so ananak ed saray manggagaway-mauges! (1 Corinto 15:33) Say marikit nen Jacob a si Dina so akiulop ed saramay agmandadayew ed si Jehova, tan nansumpal itan ed dakel a problema. (Genesis 34:1, 2) Isipen pa so sakit na linawa a nalikna na pamilya sano walay kapamilyaan da a nalanor ed seksual ya imoralidad!Uliran 17:21, 25.

SAY IMPORTANTIN SENGEGAN NA LIKET NA PAMILYA

20. Ta pian napanggayagaan so maliket a bilay na pamilya, anto so nepeg a gawaen na kada membro na pamilya?

20 Mainomay a naresolbi iray problema ed pamilya sano iyaaplika  so simbawa na Biblia. Diad tua, say pangiyaplika ed satan a simbawa so importantin pansengegan na liket na pamilya. Kanian sikayoran kaasawaan a lalaki, aro yoy asawa yo, tan trato yo ra a singa ed impantrato nen Jesus ed kongregasyon to. Sikayoran kaasawaan a bibii, manpasakop kayo ed inkaulo na asawa yo, tan alig yo so alimbawa na napanuliranan ya asawan bii ya adeskribe ed Uliran 31:10-31. Atateng, ipasal yo ray ananak yo. (Uliran 22:6) Sikayoran kaamaan, idaulo yo odino ‘uleyan yo so abung yon dili.’ (1 Timoteo 3:4, 5; 5:8) Tan sikayoran ananak, unor yo iray atateng yo. (Colosas 3:20) Anggapo so ayadyari ed pamilya, lapud amin et nalilingo. Kanian magmaliw a mapaabeba tan manpeperdonaan ed sakey tan sakey.

21. Antoray alay abig ya ilalo ed arapen, tan panon itayon nawalaan na maliket a bilay na pamilya natan?

21 On, akasulat ed Biblia so dakerakel a makanakanan simbawa tan panamilin nipaakar ed bilay na pamilya. Niarum ni, sikatayo so ibabangat na satan nipaakar ed balon mundo na Dios tan say mangaraldalin a paraiso a panayaman na maliket a totoon mandadayew ed si Jehova. (Apocalipsis 21:3, 4) Alay abig ya ilalo so walad arapen! Anggan natan et nawalaan itayo lay maliket a bilay na pamilya diad pangiyaplika ed bilibilin na Dios a naromog ed Salita to, say Biblia.

^ par. 15 Say tulong pian naprotektaan so ananak et naromog ed kapitulo 32 na libron Manaral Manlapud Sankamaongan a Managbangat, ya impalapag na saray Tasi nen Jehova.

^ par. 18 No walay iganggan na ateng ed anak a misumlangan ed ganggan na Dios, manepeg labat ya ag-ontulok so anak.Gawa 5:29.

MANARAL NI

Anto Ita’y Panagdayew na Pamilya?

Amtaen no panon ya ontulong itan pian lalo kayon onapit ed Dios tan mas onapit ed sakey tan sakey.

Accessibility Mode