Onlad karga

‘Maong a Balita ed Kada Nasyon, Tribu, tan Lenguahe’

Lapud manga 6,700 so lenguahe ed interon mundo, kaukolan so panagpatalos pian nipulong so maong a balita a walad Biblia. Bantayan iyan video pian nanengneng no panon itan ya gagawaen na Saray Tasi nen Jehova.