Onlad karga

Onlad saray karga

Liwawa tan Kolor

Liwawa tan Kolor

Dakerakel so kolor ya inusar ed ayaman tayon dalin. Amtaen no siopa so nanggawa ed amin ya liwawa tan kolor tan no antoy ipapanengneng na satan ed samay mismon nandesinyo.