Onlad karga

Tepet na Saray Kabataan—Antoy Gawaen Kod Bilay Ko?

Kada kabataan et nepeg ton nonoten iyan importantin tepet, ‘Antoy gawaen kod bilay ko?’ Isip mon maong iray planom ed bilay mo legan mon babantayan so istorya nen Andre, kabataan ya agmakapandesisyon no antoy iyuna to. Anto kasi pilien to? Antoy mas mamaliket ed sikato? Wala ray nabantayan mon interbyu ed saray kabataan ed arum a bansa ya makatulong ed sika ya mandesisyon.