Onlad karga

Onlad saray karga

Labay Kasi na Dios ya Mangusar Tayo na Imahen Diad Panagdayew Tayo?

Labay Kasi na Dios ya Mangusar Tayo na Imahen Diad Panagdayew Tayo?

Agnanengneng so Dios. Kanian panon tayon onapit ed Dios ya agtayo nanengneng? Makatulong kasi no mangusar tayo na saray bengatlan nanengneng pian onapit so liknaan tayo ed Dios?