Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 90

Manpapasesegan

Manpili na Audio Rekording
Manpapasesegan

(Hebreo 10:24, 25)

 1. 1. No say amin manpasesegan

  ya si Jehova’y lingkoran,

  ombiskeg so panaaroan

  tan niwalay kareenan.

  Say panangaro na agagi,

  ontulong ed panagsungdo.

  Say kongregasyon et proteksion,

  nalikna diay inkaligen.

 2. 2. No say salita et nibaga

  ed dugarugan panaon

  ya imparaan na kaaro—

  marakdakep ya dengelen!

  Panliketan so pikikimey,

  wala so pankakasakey.

  Mantutulongad sasakbaten,

  agagi so pabiskegen.

 3. 3. Say agew nen Aman Jehova,

  amta tayon asingger la.

  Kaukolan so pantitipon

  diad katuaan et mansiansia.

  Manpasesegan ti la natan,

  diad Dios so panmatooran.

  Lingkor na Dios so kakaiba,

  manserbi ya anggad angga.