Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 75

“Wadia Ak! Ibaki Mo Ak!”

Manpili na Audio Rekording
“Wadia Ak! Ibaki Mo Ak!”
VIEW

(Isaias 6:8)

 1. 1. Ngaran na Dios dineralan,

  agda igagalang itan.

  Kuan na arum maruksay Dios

  odino “Anggapo ’tay Dios.”

  Siopay manlinis ed ngaran

  tan si Jehova’y kansionan?

  (KORO 1)

  ‘Dios ya Jehova wadia ak!

  Parad sika mankansion ak.

  On, kagalangan ko ya Ama.

  Wadia ak! Ibakim ak.’

 2. 2. Say Dios matantan met kuno

  ya sumpaley promisa to.

  Wala ray dios day idolo

  tan say manuley ya too.

  Siopay onlan mangibaga,

  ukom na Dios asingger la?

   (KORO 2)

  ‘Dios ya Jehova wadia ak!

  Ag-antakot ya ibagak.

  On, kagalangan ko ya Ama.

  Wadia ak! Ibakim ak.’

 3. 3. Kaugsan so ondarakel,

  matuan tooy maneermen.

  Tan anapen day katuaan

  pian nonot da so ondeen.

  Siopay onlan mangibangat

  pian tua ya Dios nakabat da?

  (KORO 3)

  ‘Dios ya Jehova wadia ak!

  Labay ko ra ya ibangat.

  On, kagalangan ko ya Ama.

  Wadia ak! Ibakim ak.’

(Nengnengen met so Sal. 10:4; Eze. 9:4.)