Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 62

Say Balon Kansion

Manpili na Audio Rekording
Say Balon Kansion
VIEW

(Salmo 98)

 1. 1. Kansionan tayo so Dios na balo ya kansion.

  Ibaga ray kimey ton pandinayewan.

  Tan iyabawag so gawaen tod arapen;

  Iter toy hustisya,

  gagalay sumpalen.

  (KORO)

  Kansionen

  so balo ya kansion!

  Kansionen!

  Jehova’y dayewen.

 2. 2. Maliket tayo, ta si Jehova’y Ari la.

  Galangey ngaran to, idayew, igloria.

  Mibiang tin amin, say Dios tayo so kansionan.

  Arpa tan trumpeta,

  patogtogen ti la.

  (KORO)

  Kansionen

  so balo ya kansion!

  Kansionen!

  Jehova’y dayewen.

 3. 3. Dayat tan amin ya wadtan dayewen day Dios.

  Say interon palsa, amin et oneyag.

  Dalin maliket, tan saray ilog ontipak;

  Lawak tan palandey

  mangansion ya bansag.

  (KORO)

  Kansionen

  so balo ya kansion!

  Kansionen!

  Jehova’y dayewen.

(Nengnengen met so Sal. 96:1; 149:1; Isa. 42:10.)