Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 6

Iyaabawag na Katawenan so Gloria na Dios

Manpili na Audio Rekording
Iyaabawag na Katawenan so Gloria na Dios
VIEW

(Salmo 19)

 1. 1. Say gloriay Dios, ipapaamtay tawen.

  Sarayan kimey to,

  nanenengneng tayo.

  Idadayew dan inagew-agew.

  Ipapatnag day aro to,

  biskeg tan dunong to.

 2. 2. Ganggan na Dios, maptek tan ayadyari.

  Ugaw tan matatken,

  napapanonotan.

  Salita to, matunong tan matua.

  Labalabay min unoren,

  pampipilalekan.

 3. 3. Takot ed Dios mansiansiad andi-angga.

  Ganggan toy mabmabli

  tan agnaparaan.

  Mangigiya ed ami’ lingkor to.

  Igalang tan idayew ka,

  maaro min Ama.

(Nengnengen met so Sal. 111:9; 145:5; Apo. 4:11.)