Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 42

Pikakasi na Lingkor na Dios

Manpili na Audio Rekording
Pikakasi na Lingkor na Dios
VIEW

(Efeso 6:18)

 1. 1. Sankatagyan a Dios min Jehova,

  ’pikasi min ngaran mo so nigloria.

  Susumpalen mo so linawam;

  Onsabi la komon so Panarian.

  Kerewen mi bendisyon,

  sikami pay dengelen.

 2. 2. Papabliey amin ya regalom.

  Diad karakel, agnabilang iratan.

  Say kakabatan mo iiter,

  pakatalos, tan say karunongan.

  Dia ed interon bilay,

  dayewen mi kan naynay.

 3. 3. Sayan mundo, napnoy kairapan;

  Ilaloan ya biskeg et iter mo.

  Saray awit min ambelbelat,

  diad sika la itan ipasakbat.

  Pian sipan nagawaan,

  sikami pay tulongan.