Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 40

Siopay Akankien ed Sikatayo?

Manpili na Audio Rekording
Siopay Akankien ed Sikatayo?
VIEW

(Roma 14:8)

 1. 1. Siopa kasi dios mo?

  Akanggawa ed sika?

  No dinan imay panlingkoran

  nibaga ya dios mo iman.

  Panserbid duaran dios,

  agmo ’tan napanbansag.

  Debosyon tayo tan puso tayo,

  agti ’ratan niyapag.

 2. 2. Siopa kasi dios mo?

  Akanggawa ed sika?

  Wala so palso, wala so tua.

  Diad sikara manpili ka.

  Kasin diad Cesar ni

  so panmamatooran?

  O saman so tuan Dios so iyunam

  tan unoren mo natan?

 3. 3. Jehova so Dios ko.

  Naynay ko ya unoren.

  Maaron Amak, panlingkoran.

  On, tooren koy insipan.

  Mabli dondon tod siak

  kanian misalamat ak.

  Bilay usaren parad sikato,

  manlingkor ak ed Dios ko.