Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 19

Say Pangdem na Katawan

Manpili na Audio Rekording
Say Pangdem na Katawan
VIEW

(Mateo 26:26-30)

 1. 1. Jehova, Ama mi ed tawen

  sagrado ya labi iya.

  Karunongan, hustisya, tan arom Ama,

  nensaman impatnag mo la.

  Korderod Paskua nansalimbeng,

  biskeg mod saman anengneng.

  Tan inyapay nen Kristoy bilay ton mismo,

  propesiyay tinmuad sikato.

 2. 2. Wadia so tinapay tan alak.

  Panonot irad sikami

  ed perpekton laman

  tan dalay Katawan,

  mabulos ton inter iya.

  Pabpablien mi so Memoryal,

  itultuloy min nonoten.

  Say Anak moy inter

  para ed sikami

  kanian naynay mi kan aroen.

 3.  3. Wadia kami natan, Jehova

  pian dayew iter mid sika.

  Misalamat lapud aron

  impatnag mo.

  Igalang ka tan si Kristo.

  Sayan labi so importante,

  napapabiskeg to kami.

  Kanian si Kristoy lanang mi ya tumboken

  pian regalon bilay awaten.

(Nengnengen met so Luc. 22:14-20; 1 Cor. 11:23-26.)