Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 142

Bembenan ya Malet so Ilalo Tayo

Manpili na Audio Rekording
Bembenan ya Malet so Ilalo Tayo
VIEW

(Hebreo 6:18, 19)

 1. 1. Saray pansasagpot na totoo natan,

  anggapo so kakanaan lanlamang.

  Ta say amin so mankakasalanan,

  anggan siopa agda nilaban.

  (KORO)

  On, wadia la so Panarian na Dios!

  Say inkauges ekalen nen Jesus.

  Sayan ilalo et panliketan.

  Ombemben ya malet ed sayan sipan.

 2. 2. Magano lan naandi so kairapan,

  agla mantepet no “Anggad kapigan?”

  Onsabi agew na Dios ya Jehova,

  saray pinalsa nibulos la.

  (KORO)

  On, wadia la so Panarian na Dios!

  Say inkauges ekalen nen Jesus.

  Sayan ilalo et panliketan.

  Ombemben ya malet ed sayan sipan.