Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 139

Isip Mon Wadman Ka no Balo Lan Amin

Manpili na Audio Rekording
Isip Mon Wadman Ka no Balo Lan Amin
VIEW

(Apocalipsis 21:1-5)

 1. 1. Isip mo pan amin tayo

  so manaayam lad balon mundo.

  Nonot mo pay naliliknam,

  manbibilay kad kareenan.

  Naandi la so mauges;

  Manuuley lay Panariay Dios.

  Say datin bengatla so apalabas,

  manlapu ed puso

  kansioy ibalikas:

  (KORO)

  “Salamat Ama, maar-aro ka.

  Balon amin ta Kristoy Ari la.

  Liket ed puso mi talagan manleppua.

  Say galang tan dayew, iter mi ed sika.”

 2.  2. Tan natan et isip mo pa,

  balon mundo wadia la a siansia.

  Anggapo la iray gulo,

  saray sengegay takot tayo.

  Agawa la ray insipan

  tan Paraisoy panliketan.

  Say Dios bilayen to iray inatey

  diad kansion tayo

  sikaray mikasakey:

  (KORO)

  “Salamat Ama, maar-aro ka.

  Balon amin ta Kristoy Ari la.

  Liket ed puso mi talagan manleppua.

  Say galang tan dayew, iter mi ed sika.”