Onlad karga

Onlad saray karga

KANSION 122

Magmaliw ya Mapekder tan Agnagiing!

Magmaliw ya Mapekder tan Agnagiing!

(1 Corinto 15:58)

 1. 1. Mas onloloor so mundo tayo,

  mapagpagad arapen so too.

  Balet mansiansia tayon mapekder

  dia ed Dios manmatoor.

  (KORO)

  Mapekder ed katuaan.

  Mundo so arawian.

  Manmatoor tayo

  angga ed anggaan.

 2. 2. Nadaeg ti ray dakel ya tukso

  no maong so panagnonot tayo.

  Mauges busolen, tuay aroen,

  tulong yad pansusungdo.

  (KORO)

  Mapekder ed katuaan.

  Mundo so arawian.

  Manmatoor tayo

  angga ed anggaan.

 3. 3. Impapuso ya Dios panlingkoran,

  mibiang met ed kimey na Katawan.

  Say balita diad amin ibaga,

  anggaan asingger la.

  (KORO)

  Mapekder ed katuaan.

  Mundo so arawian.

  Manmatoor tayo

  angga ed anggaan.

(Nengnengen met so Luc. 21:9; 1 Ped. 4:7.)