Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 12

Si Jehova, Say Sankatagyan a Dios

Manpili na Audio Rekording
Si Jehova, Say Sankatagyan a Dios
VIEW

(Exodo 34:6, 7)

 1. 1. Dios a Jehova, say Sankatagyan,

  maar-aro kad amin,

  Dios kan sankarunongan.

  Makanepegan ka ya igalang,

  Dios kad andi-anggaan.

 2. 2. Say panangasim so sankalikna

  ta anggan dabok kami,

  diad sika et mabmabli.

  Tataryaan mo, ibabangat mo,

  wadtan ka ya giya mi.

 3. 3. Gloriam ikansioy tawen tan dalin.

  Say bilay mi usaren

  pian sika so dayewen.

  Makanepegan ka O Jehova,

  dayew awaten mo pa.