Onlad karga

Onlad saray karga

 KANSION 117

Bayuboan so Kualidad ya Kamaongan

Manpili na Audio Rekording
Bayuboan so Kualidad ya Kamaongan
VIEW

(2 Awaran 6:41)

 1. 1. O Jehova’n Soberano,

  Dios ka na kamaongan.

  Sikay lanang ya matoor,

  agkami pupulyanan.

  Anggan agmi kanepegan,

  sikami kinasian.

  Manepeg kan lingkoran mi,

  tan liket mi manserbi.

 2. 2. Diad totoom et mapatnag

  ya maong ka ya Ama,

  sankanengneng ed ugali

  tan diad pampupulong da.

  Say bangat mo et maabig,

  maar-aroy pastol mo.

  Say espiritum iter pa,

  diad ontan naalig ka.

 3. 3. Tulongan pa ya manggawa

  na maabig ed amin.

  Nagkalalo ed agagi,

  sikaray pabpablien.

  Diad pamilya, kongregasyon,

  kakaabay, diad amin.

  Tuan maabig so resulta

  no iter moy bendisyon.