Onlad karga

Onlad saray karga

KANSION 111

Saray Rason Pian Manliket

Saray Rason Pian Manliket

(Mateo 5:12)

 1. 1. Dakel so rason tin manliket,

  agti la anggan nabilang.

  Totoo ed interon mundo

  kaiba ti la ra natan.

  Salitay Dios sinmabid puso

  kanian tuan liket ginmapo.

  Aaralen tin agew-agew,

  kaukolan pian mansungdo.

  Manliob so liket dia ed puso,

  singa agla nasebseban.

  Anggano wala ray problema,

  Jehova’y naynay ya wadtan.

  (KORO)

  Liket ti Jehova ya Dios.

  Say dunong to napatnagan

  diad saray palsa pakanengnengan​—

  amin ira panliketan.

 2. 2. Say tawen, say dalin tan dayat—

  marundunong ton ginawa.

  Onnengneng tayo ed pinalsa,

  makapadinayew ira.

  Natan oonla tin manpulong,

  Panarian ibabalita.

  Tan say bendisyon asingger la

  kanian diad amin ibaga.

  Say panliket ya agmangangga,

  singa isabi kabuasan.

  Say dalin tan tawen a balo

  naynay ti lan panliketan.

  (KORO)

  Liket ti Jehova ya Dios.

  Say dunong to napatnagan

  diad saray palsa pakanengnengan​—

  amin ira panliketan.

(Nengnengen met so Deu. 16:15; Isa. 12:6; Juan 15:11.)