Onlad karga

Onlad saray karga

Kanta 93

‘Pasindag Yoy Liwawa Yo’

‘Pasindag Yoy Liwawa Yo’

(Mateo 5:16)

1. ‘Liwaway isindag,’ Ganggan nen Kristo.

Katuaay ipa’mta’d Ami’ totoo.

Say kakabatan a Manlapud Biblia,

Komon et napatnagan Ed saray gawa.

2. Mensahe Panarian, Ipaliwawa,

Pian saray maermen So naligliwa.

Lawas mauyamo’d Panagsalita,

Pian totooy ondengel, Onla’d liwawa.

3. Gawa a maabig, Ipatnag tayo.

Mabmabli a perlas So aliling to.

Liwaway isindag, Gaw’en so duga.

Pian napaliket tayoy Dios a Jehova.