Onlad karga

Onlad saray karga

Kanta 60

Pabiskegen To Ka

Pabiskegen To Ka

(1 Pedro 5:10)

1. Impaamta’d sika na Dios so katuaan

Tan inyakar to ka ed liwawa,

Ta diad pusom, anengneng ton pirawat mo

A kabatey Dios tan gaw’ey duga.

Ganggan toy insipan mon sumpalen,

Tan diad satan tinulongan to ka.

(KORO)

Dinondon ka na Dios tan kayarian to ka la.

Kanian pasesegen, pabiskegen to ka.

Sikay salimbengan tan naynay ton igiya.

Lawas pasesegen, pabiskegen to ka.

2. Anak toy inter to a para ed sika,

Ta say italonam, pirawat to.

No say mismon Anak to agto insiblet,

Laloy biskeg a kaukolan mo.

Say panangarom agto lingwanan.

Saray lingkor to agto paulyan.

(KORO)

Dinondon ka na Dios tan kayarian to ka la.

Kanian pasesegen, pabiskegen to ka.

Sikay salimbengan tan naynay ton igiya.

Lawas pasesegen, pabiskegen to ka.