Onlad karga

Onlad saray karga

Kanta 45

Mantultuloy!

Mantultuloy!

(Hebreos 6:1)

1. Mantultuloy lawas ed inkatatken!

Linaway Dios a dunong tayoy palaknaben.

Say ministeryom et paaligwasen,

Tan Dios so mamendisyon.

Walay biang na ami’d serbisyo.

Kimey ’ya nen Jesus a mismo.

Pian ag-onletey, diad Dios manilalo,

Mansiansia’d inkatunong.

2. Mantultuloy lawas ya ipaamta!

Makpel ti’n ipulong so maong a balita.

Mibiang ed pangidayew ed Jehova,

Diad pankabkaabungan.

Mamagyaw man iray kalaban.

Siansia nin say amin pulongan

Ibalitan niletneg lay Panarian.

Ibangat so katuaan.

3. Mantultuloy lawas paaligwasen

So dunong ta dakel

ni kimey a gawaen.

Panangiwanway Dios lawas anapen,

Pian naliknay gayaga.

Aroen iray ontalineng,

Pawilen, puso ray sabien.

Sikaray tulongan ya onaligwas,

Pian nilaban met ira.

(Nengnengen met so Fil. 1:27; 3:16; Heb. 10:39.)