Onlad karga

Onlad saray karga

Kanta 134

Isip Mon Wadman Ka Sano Balo Lan Amin

Isip Mon Wadman Ka Sano Balo Lan Amin

(Apocalipsis 21:1-5)

1. Isip mo pan amin tayo

So manaayam la’d balon mundo.

Nonot mo pay kipapasen;

Pambilay ed tuan inkareen.

Karelmengan naandi la;

Uley na Dios tuan matalona.

Balon kipapasey dalin onggapo,

Kantay panangidayew onleppua’d puso:

(KORO)

“Jehova’n Dios mi, alay abig mo!

Amin balo diad uley nen Kristo.

Saray kapusoan mi, manleppua ed kanta;

Kien mo so amin a galang, dayew, gloria.”

2. Tan natan et isip mo pa,

Balon mundo wadia la a siansia.

Anggapo lay pansengegan

Na kebbiew o pakasesgaan.

Tinmuay ami’ salita to;

Manuuley la ed totoo.

Saray inatey et paolien to la;

Tan diad pisasalamat et mibiang ira:

(KORO)

“Jehova’n Dios mi, alay abig mo!

Amin balo diad uley nen Kristo.

Saray kapusoan mi, manleppua ed kanta;

Kien mo so amin a galang, dayew, gloria.”