Onlad karga

Onlad saray karga

Kanta 101

Ipakabat so Katuaan na Panarian

Ipakabat so Katuaan na Panarian

(Gawa 20:20, 21)

1. Agtayo ni amta’d saman

So basbas a panakaran.

Et inter nen Jehova,

Katuaan ton maliwawa.

Say linawa nen Jehova,

Naamtaan tayon siansia,

Say panserbi’d Panarian

Tan pangigloria’d masanton ngaran.

Amin natan so pulongan,

Diad ka’bungan tan inerman.

Tan sikara so bangatan

Pian nibulos na katuaan.

Diad maseseg ti’n pibibiang,

Mas ondakel so nikamang.

Manserbin nankasakey

Anggad nasumpal ti’ la so kimey.