Onlad karga

Onlad saray karga

Kanta 69

Ipaamtam ed Siak Iray Dalan Mo

Ipaamtam ed Siak Iray Dalan Mo

(Salmo 25:4)

1. Ama, inawat mi panangimbitam,

Kanian sikami nantitipon.

Say Salitam so liwaway dalan mi,

Napnoy maridiyos a dunong.

(KORO)

Saray dalan mo ipaamta’d siak,

Ikdan mo ak pay puson maawat.

Tan bangatan mo ak na kaptekan,

Tan manliket ed inter mon ganggan.

2. O Dios, karunongan moy agnatukor.

Say hustisyam, makaligliwa.

Makapadinayew met so Salitam;

Saray katuaan mo mansiansia.

(KORO)

Saray dalan mo ipaamta’d siak,

Ikdan mo ak pay puson maawat.

Tan bangatan mo ak na kaptekan,

Tan manliket ed inter mon ganggan.