Onlad karga

Onlad saray karga

Kanta 119

Gala, Pian Narepreskoan Ka!

Gala, Pian Narepreskoan Ka!

(Hebreos 10:24, 25)

1. Saray totoo natan et masugnar;

Dalan na Dios agda amta.

Say panangiwanwan et kaukolan

Pian lawas ti’n ontalona.

Saray aral et makaparepresko;

Pananisiay napabiskeg.

Dia napaseseg ti’n manggaway maong,

Tan lawas makatalindeg.

Gangga’y Dios so naynay tayon tuloken.

Say linawa toy gawaen.

Diad aral et nibabangat itayon

Say katuaan mas aroen.

2. Pankaukolan tayoy amta na Dios;

Simbawa to siri’ denglen.

Salita toy panmamatalkan tayo

No piaral anamoten.

Diad itulok ed saray mamatatken,

Nipatnag so pananisia.

Amta ti’ met ya agtayo bukbukor,

Ta agagi onsuporta.

Legan ti’n aalagdey Paraiso,

Agagi so pilimogan.

Diad aral naamtaay manbilay ed

Maridios a karunongan.