Onlad karga

Onlad saray karga

Kanta 133

Anapey Dios Pian Nilaban Ka

Anapey Dios Pian Nilaban Ka

(Sofonias 2:3)

1. Nasyones ed mundo,

Et onsusumpa’d Kristo.

Panampoten nen Jehova’y

Panuuley na too.

Kristoy onkiwas la.

Kalaban so mangangga

Tan say Panarian Toy mansiansia.

Sayay asingsingger la.

(KORO)

Pian nilaban, Dios anapen,

On, Jehova’y panmatalkan.

Diad katooran,

Tan diad kaptekan,

Soberanya toy dapagan.

Tan nengneng moy biskeg na Dios

A mangilaban.

2. Balitay Panarian,

Ipupulong ti’ natan.

Denglen da odino andi,

Totooy mandesidi.

Subok may pinasya,

Agkomon ompapaga,

Ta saray matoor a lingkor,

’Yansakit nen Jehova.

(KORO)

Pian nilaban, Dios anapen,

On, Jehova’y panmatalkan.

Diad katooran,

Tan diad kaptekan,

Soberanya toy dapagan.

Tan nengneng moy biskeg na Dios

A mangilaban.