Onlad karga

Onlad saray karga

 TEPET NA SARAY MANBABASA . . .

Siopay Nanggawad Dios?

Siopay Nanggawad Dios?

Isipen pay sakey ya ama ya mitotongtong ed anak ton laki ya mantaon na pitora. Say kuan to, “Nensaman ya panaon, ginawa na Dios so dalin tan amin ya walad satan, tan ginawa toy agew, bulan, tan saray bitewen.” Nannonot ya agano so ugaw insan to intepet, “Tay, siopay nanggawad Dios?”

“Anggapoy nanggawad Dios,” so ebat na ama. “Dati lan walay Dios.” Diad satan ya simplin ebat et nakontento lay ugaw. Balet diad ibabaleg to, seguradon siansia nin interesadod satan ya tepet. Singa mairap ton talosan no panon ya niwala so sakey ya anggapoy gapoan to. Ta anggan say uniberso et walay gapoan. Kanian isipen to, ‘Iner so nanlapuan na Dios?’

Antoy ebat na Biblia? Mipara so ebat na satan ed samay inyebat na ama. Oniay insulat nen Moises: ‘O Jehova, . . . sanen agni ra apabutay so palpalandey, odino sanen ginawam so dalin tan say mundo, salanti manlapu ed andi-anggaan ya angga ed andi-anggaan, Dios ka la.’ (Salmo 90:1, 2) Ontan met, imbaga nen propeta Isaias: “Agmo ta naamtaan? Agmo ta nadngelan? Say ando lan ando a Dios, si Jehova, [so] Manamalsa ed saray sampot na dalin.” (Isaias 40:28) Mipadpara, diad sulat nen Judas, tinukoy so Dios ya wala la “manlapud gapoy gapo.”—Judas 25.

Ipapanengneng na saratan a teksto ya say Dios et “Ari ed andi-anggaan,” a singa impaneskribe nen Pablo. (1 Timoteo 1:17) Say labay ton ibaga, say Dios et naynay a wala anggan panon kabayag so pawilen tayod apalabas. Tan sikatoy naynay ya wala diad arapen. (Apocalipsis 1:8) Sirin, say andi-anggaan ya kiwawala to et importantin kualidad na Makapanyarin-amin.

Akin et singa mairap tayon talosan itan? Lapud antikey labat so bilay tayo, sigpot a midumaan so pakatalos tayod panaon no ikomparad pakatalos nen Jehova. Lapud lawas lan wala so Dios, parad sikato, say sanlibon taon et sakey agew labat. (2 Pedro 3:8) Bilang ilustrasyon: Kasin say sakey a duron ya makapambilay labat na anggad 50 agew et natalosan toy dukey na bilay tayo ya 70 odino 80 ya taon? Siempre andi! Balet ipapaliwawa na Biblia ya singa tayo duron no ikomparad Makapadinayew a Manamalsa tayo. Anggan say abilidad tayon mankatunongan et limitadon maong no ikomparad sikato. (Isaias 40:22; 55:8, 9) Kanian agla pankelawan ya wala ray nipaakar ed si Jehova ya agsigpot a natalosan na too.

Anggaman mairap ya talosan so ideya nipaakar ed andi-anggaan a kiwawala na Dios, nanengneng tayon makatunongan itan. No walay amalsad Dios, satan ya persona sirin so Manamalsa. Balet, ipapaliwawa na Biblia ya si Jehova so “amalsa ed amin a bengatla.” (Apocalipsis 4:11) Sakey ni, amta tayo ya say uniberso et datin anggapo. (Genesis 1:1, 2) Iner so nanlapuan na satan? Kaukolan ya wala nin unona so Amalsa ed satan. Sikatoy wala la antis nin niwala iray arum ya intelihentin pinalsa, a singa say bogbogtong ya Anak to tan saray anghel. (Job 38:4, 7; Colosas 1:15) Malinew sirin ya diad unaan et sikato labat so wala. Agnayarin sikatoy pinalsa; anggapod saray wala natan so amalsa ed sikato.

Say mismon kiwawala tayo tan say interon uniberso et ebidensya a walay Dios ya anggapoy anggaan to. Say Sakey ya mamapagalaw ed maawa-awang a uniberso tayo tan angiletneg ed saray ganggan ya mangokontrol ed satan, et seguradon naynay ya wala. Diad satan to labat naikdan na bilay so amin ya bengatla.Job 33:4.