Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | KASIN SAY PATEY SO ANGGAAN NA AMIN?

Say Pilalaban na Too ed Patey

Say Pilalaban na Too ed Patey

EMPERADOR QIN SHI HUANG

MANAGDISKOBRE A SI PONCE DE LEÓN

Say patey et makapataktakot ya kalaban. Gagawaen tayoy anggaay nayarian tayon nalabanan itan. Nayarin mairap tayon awaten so ipatey na sakey ya inad-aro tayo. Odino, lapud maksil tayo ni et agtayo naimadyin ya ompatey tayo—sakey itan ya ilusyon a labay tayon panisiaan.

Interesadon maong iray Faraon na Ehipto nensaman ed imortalidad. Inusar da lawari interon bilay da—pati say bilay na nilibon ariripen da—diad panasali dan taloen so patey. Saray pyramid ya ginawa ra et paneknek na impansagpot da. Saraman a pyramid et angkakabaleg ya ayaman parad saray inatey ya Faraon tan pamilya ra, tan ditan akapreserba iray laman da pian panapanaon et nausar lamet kuno na kamarerwa da irayan laman. Balet ta aderal iraman ya laman, kanian sarayan pyramid et paneknek ya ag-atalo na saray Faraon so patey.

Pinangarap met na saray Chinese ya emperador so imortalidad, balet ta dumay paraan da—panamegley na iinumen a manparukey na bilay. Ingganggan nen Emperador Qin Shi Huang iray alchemist to ya manggaway iinumen ya walay magic ton pangontrad patey. Balet, dakel ed saray tinimpla ran iinumen et walaan na makasamal ya mercury, tan posiblin sakey ed saratan so amatey ed sikato.

Nen 1513 C.E., nambaroy ed dayat na Caribbean si Juan Ponce de León, sakey ya Spanish a managdiskobre, pian anapen so subol na inkaugaw. Legan na satan, adiskobre toy Florida, U.S.A., balet ta inatey kayari pigaran taon diad impilaban tod saray Native American. Tan anggapon balot so nalmo ya subol na inkaugaw.

Sinali na saray Faraon, emperador, tan managdiskobre ya taloen so patey. Tan siopad sikatayo so mamalaw ed satan ya gagala ra anggan agtayo labay so paraan da? Diad tua, amin tayo et labay tayoy tuloytuloy a manbilay.

KASIN NATALO SO PATEY?

Akin et kabusol tayoy patey? Ibabaga na Biblia so rason. Oniay nabasa nipaakar ed Amalsa tayo,  si Jehova a Dios *: “Ginawa to so balang bengatla a marakep ed panaon to. Ontan met, impasen to so kaandoan ed puso [na totoo].” (Eclesiastes 3:11) Labay tayon na-enjoy ed andi-angga so karakpan na dalin, aliwan manga 80 taon labat. (Salmo 90:10) Satan so pilalek na puso tayo.

Akin et impasen na Dios so “kaandoan” ed puso tayo? Pian panilaloen itayo labat? Imposible itan. Imbes, ipopormisa na Dios ed sikatayo ya natalo so patey. Aminpigapigan binitla ed Biblia so pakaandi na patey tan say pormisa na Dios a bilay ya andi-angga.—Nengnengen so kahon ya  “Panalo Sumpad Patey.”

Oniay malinew ya imbaga nen Jesus: “Saya so mankabaliksan na bilay ya andi-anggaan, a kabaten da ka, say saksakey a tuan Dios, tan samay imbakim, si Jesu-Kristo.” (Juan 17:3) Kanian, posible ya natalo so patey. Balet, sineguro nen Jesus a say Dios labat so makatalod satan parad sikatayo.

^ par. 9 Nabasad Biblia ya say ngaran na Dios et Jehova.