Onlad karga

Onlad saray karga

 MANUNAN ARTIKULO | SARAY KATILAAN NIPAAKAR ED DIOS

Katilaan 2: Say Dios et Misteryo

Katilaan 2: Say Dios et Misteryo

SAY SISIAEN NA DAKEL

Say Kristianon relihyon ya walaan na “taloran manunan klase, say Romano Katoliko, Orthodox, tan Protestante et manisiad sakey a Dios ed taloran Persona: Dios Ama, Dios Anak, tan Dios Espiritu Santo. Unong ed Kristianon teolohiya, sayan sisiaen et agmangibabagan walay taloran dios noagta sarayan taloran persona et saksakey.”The New Encyclopædia Britannica.

SAY KATUAAN MANLAPUD BIBLIA

Agbalot inisip nen Jesus, say Anak na Dios, ya sikatoy mipetekan o mipara ed Ama to. Imbes, imbaga to: “Onla ak ed Ama, lapud say Ama et babaleg nen say siak.” (Juan 14:28) Imbaga to met ed sakey ed saray papatumbok to: “Onsegep ak ed kawalaan nen Amak tan Ama yo tan Dios ko tan Dios yo.”Juan 20:17.

Say masanton espiritu et aliwan sakey a persona. Saray Kristiano nensaman et ‘apano na masanton espiritu,’ tan imbaga nen Jehova ya “Ikalbok so espirituk ed amin a klase na totoo.” (Gawa 2:1-4, 17) Say masanton espiritu et agkabiangan na Trinidad. Saya et aktibon puersa na Dios.

NO AKIN YA IMPORTANTIN PANNONOTAN

Impaliwawa na saray Katolikon scholar ya si Karl Rahner tan Herbert Vorgrimler, a say Trinidad et “agnatalosan no anggapoy mangipaamta, tan anggano walay mangipaamta, ag-itan sigpot a natalosan.” Sarag mo kasin aroen so sakey ya imposiblin natalosan odino nakabat? Say doktrinan Trinidad sirin et makaamper ed pangabat tan pangaro ed Dios.

Atalosan nen Marco, ya abitlad akaunan artikulo, a say Trinidad et makaamper. Inkuan to: “Inisip kon iyaamot na Dios so inkasikato ed siak kanian sikatoy lalo laingen ya arawdawi, sakey a misteryo, tan mairap ya asinggeran.” Balet, ibabaga na Biblia ya say Dios et “ag-arawi ed balang sakey ed sikatayo.” (Gawa 17:27) Agto iyaamot so inkasikato, labay ton nakabat tayo. Imbaga nen Jesus: “Amta mi so dadayewen mi.”Juan 4:22.

“Nen naamtaan kon say Dios et agkabiangan na Trinidad,” so kuan nen Marco, “awalaan ak ya siansia na maapit a relasyon ed sikato.” No manisia tayon si Jehova et sakey a tuan Persona, aliwan misteryo, ag-itayo nairapan ya aroen. “Say agmangaro agto kabat so Dios,” so kuan na Biblia, “ta say Dios sikato so aro.”1 Juan 4:8.