Onlad karga

Onlad saray karga

Manalwar Kontrad Saray Mauges ya Espiritu!

Manalwar Kontrad Saray Mauges ya Espiritu!

 Parad Saray Kalangweran

Manalwar Kontrad Saray Mauges ya Espiritu!

Saray Instruksion: Gawam iya ed pasen ya anggapoy makadisturbo. Sano babasaen mo la ray teksto, isip mon aktual kan wadman ed saramay nagagawa. Ilitratom ed nonot mo so eksena. Kunwari et narerengel mo iray ibabaga ra. Ipilam so liknaan mo ed saray manunan karakter. Gawam a mabilabilay iray salaysay.

1 TALOSAN A MAONG IRAY EKSENA.​—BASAEN SO GENESIS 6:1-6 TAN GAWA 19:11-20.

Deskribien so naiimadyin mon itsura na saray Nefilim.

․․․․․

Singa adeskribe ed Gawa 19:13-16, antoy naiimadyin mon alikna na saray lalaki kayari impiarap dad mauges ya espiritu?

․․․․․

2 ARALEN A MAONG.

Man-research pian amtaen ni so nipaakar ed saray Nefilim. Akin et ontan lay inkabayolenti ra?

․․․․․

Panon a nibagan saray mauges ya espiritu et “tinaynan da so manepeg ya ayaman da”? (Basaen so Judas 6.) Akin et aliwan natural tan mabanday ni ingen so pangasawa ray totoo?

․․․․․

Antoy ibabaga na duaran salaysay ya abasam nipaakar ed sobran pampilalek na saray mauges ya espiritu ed sekso tan kaugsan?

․․․․․

  3 IYAPLIKA SO NAARALAN MO. ISULAT SO NAARALAN MO NIPAAKAR ED . . .

Say maruksa tan makasarilin awawey na saray mauges ya espiritu.

․․․․․

PARAD KAARUMAN A PANGIYAPLIKAAN.

Lapud agla makapansulong na laman na too iray mauges ya espiritu, diad anto ran paraan a nayarian da kan impluensyaan?

․․․․․

Anto ran klase na panagligliwaan natan so mangipapatnag ed awawey tan interes na saray mauges ya espiritu?

․․․․․

Panon mon nipanengneng a determinado kan labanan so impluensya na mauges ya espiritu? (Basaen lamet so Gawa 19:18, 19.)

․․․․․

4 DINAN SO AGUSGUSTOAN MO ED SARAYAN SALAYSAY NA BIBLIA, TAN AKIN?

․․․․․

No anggapoy Bibliam, sarag moy onkerew ed saray Tasi nen Jehova, odino basaen itan ed internet diad www.watchtower.org