Onlad karga

Onlad saray karga

“Naromog Mo so Pikakabat ed Dios”

“Naromog Mo so Pikakabat ed Dios”

 Onapit ed Dios

“Naromog Mo so Pikakabat ed Dios”

GINAWA nen Jehova a posible parad sikatayo a naromog so mabmablin kayamanan, tan labay ton naanap tayo itan. Ag-iya mangiter na materyal a kayamanan, balet mangiter iya na bengatlan agnasaliw na anggan amin a kuarta ed mundo​—say deen, inkakontento, tan inkapnek ed bilay. Anto iyan kayamanan? Saray salita na makabat ya Arin Solomon a walad Uliran 2:1-6 so mangipaliwawa.

Sayan kayamanan et tinukoy nen Solomon bilang “pikakabat ed Dios”​—say katuaan nipaakar ed Dios tan ed saray gagala to ya niparungtal ed Biblia. (Bersikulo 5) Walaray pigaran aspekto na sayan kayamanan.

Tua iran bangat. Eebatan na Biblia iray tepet a singa saraya: Anto so ngaran na Dios? (Salmo 83:18) Antoy nagawa no say sakey a too et ompatey? (Salmo 146:3, 4) Akin a wadia itayo? (Genesis 1:26-28; Salmo 115:16) Sirin, panon kaimportante so pangamtad ebat ed saraya?

Makabat a simbawa. Ibabaga na Biblia so sankaabigan a paraan na panagbilay. Panon mon napansiansia so panamaley mo? (Efeso 5:28, 29, 33) Panon mon napabaleg a responsable iray ananak mo? (Deuteronomio 6:5-7; Efeso 6:4) Panon a magmaliw ya maliket so bilay mo? (Mateo 5:3; Lucas 11:28) Isipen pa lamet, panon kaimportante so pangamtad napanmatalkan a simbawa ed saraya?

Pangamta ed personalidad na Dios. Say Biblia so manunan lapuan na suston pikakabat nipaakar ed Dios. Anto so inkapersona to? (Juan 1:18; 4:24) Kasin sikatayoy iyaansakit to? (1 Pedro 5:6, 7) Antoray pigaran alay abig ya kualidad to? (Exodo 34:6, 7; 1 Juan 4:8) Agta makagunggonan maong so pangamta nipaakar ed Manamalsa tayo?

Say “pikakabat ed Dios” et talagan espiritual a kayamanan. Panon mon naromog itan? Say clue et walad bersikulo 4 na Uliran kapitulo 2, a no iner et inkompara nen Solomon so pikakabat ed “inyamot a kayamanan.” Isipen pa iya: Say akaamot a kayamanan et agbasta ompaway ed kulaan to tan ondapo ed mantatameeng. Kaukolan tayoy mansagpot pian naromog itan. Kanian ontan met ed pikakabat ed Dios. Sayan kayamanan et niyamot ed Biblia. Pian naromog itan, kaukolan tayoy mansagpot.

Imbaga nen Solomon no antoy kaukolan tayon gawaen pian naromog so “pikakabat ed Dios.” Ipapanengneng na saray balikas ya “awaten mo so saray salitak” tan “ipeket [odino ikiling] mo so pusom,” a kaukolan tayoy maawat a puso. (Bersikulo 1, 2) Saray salitan “kelyawan [odino onkerew],” “anapen,” tan “usisaen” et mankabaliksan ya kaukolan tayoy mansagpot, ya sikatayo lan mismoy unonan onkiwas. (Bersikulo 3, 4) Sirin, pian naromog so kayamanan, kaukolan a makuli itayon manaral na Biblia tekep na masimoon a puso.​—Lucas 8:15.

No onkiwas ti’ lan unona, tulongan itayo nen Jehova pian naromog itan a kayamanan. “Si Jehova mangiter na kakabatan,” so inkuan na bersikulo 6. Diad tulong na Dios ti’ labat sigpot a natalosan so katuaan ed Biblia. (Juan 6:44; Gawa 16:14) Makaseguro kad saya: No masimoon mon aralen so Salita na Dios, naromog mo so “pikakabat ed Dios”​—kayamanan a gawaen toy bilay mon mayamyaman.​—Uliran 2:10-21. *

[Paimano ed leksab]

^ par. 10 Saray Tasi nen Jehova diad interon mundo so mangiyoopresi na libren panagaral na Biblia. Mitongtong kad sikara odino nayarian moy mansulat diad matukoy ya address a nilista ed pahina 4.